Missió i Visió

Missió

Impulsar la innovació i investigació educativa, així com millorar la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge en el sistema educatiu, en col·laboració amb els diversos organismes responsables de donar suport a aquests processos.

Aquesta missió genèrica es concreta en quatre missions subordinades:

  1. La formació pedagògica, tant inicial com permanent, per al professorat de la UIB i per a aquells titulats que es disposen a exercir com docents en els nivells educatius immediatament anteriors a l'universitari.
  2. Oferir la formació per al reciclatge de català per a tot el personal del sistema educatiu que encara no tengui els requisits lingüístics.
  3. Desenvolupar la investigació i innovació pedagògiques en l'àmbit de l'Educació Superior i la resta del sistema educatiu de les illes.
  4. L'orientació pedagògica dirigida a la millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Visió

Estar activament presents en la vida universitària, mostrar-nos davant la comunitat com un servei flexible, útil i eficient, capaç de satisfer les necessitats pedagògiques del sistema educatiu, en la nostra àrea de competències.

Aconseguir ser percebuts com un Institut plenament arrelat en la cultura de la nostra Universitat i en el conjunt del sistema educatiu de les Illes, atent a les noves necessitats que sorgeixen i seriosament compromès amb la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge que defineixen la nostra missió.

Donar un nou impuls a la innovació i investigació educatives a les illes Balears