Funcions i normativa

Definicions, Funcions, Estructura

Definició

L'Institut de Ciències de l'Educació és una unitat de recerca pròpia de la UIB de caràcter pluridisciplinari que atén interessos científics, tècnics, artístics o socials de la mateixa comunitat universitària i, per extensió, de tota la comunitat acadèmica de les nostres illes.

Funcions

Són funcions de l'Institut de Ciències de l'Educació:

a) La formació pedagògica i la docència especialitzada en matèria educativa per al professorat, mitjançant el desenvolupament de cursos d'especialització, i per a tots els qui vulguin obtenir els títols propis i diplomes corresponents.

b) La promoció i el desenvolupament d'investigacions educatives i llur difusió i aplicació.

c) L'assessorament, la informació i l'assistència tècnica al professorat i a les estructures de la Universitat, pel que fa a la innovació educativa.

d) Totes aquelles altres que el Consell de Govern o el Consell de Direcció li puguin assignar en el marc de l’organització, la planificació i la qualitat educativa.

Estructura

  • Organigrama del servei

L'Institut de Ciències de l'Educació depèn funcionalment Vicerectorat Primer de Docència i Qualitat , s'estructura en quatre grans divisions: Formació Permanent del Professorat Universitari, Formació Permanent del Professorat no Universitari, Curs d'Aptitud Pedagògica i les biblioteques de centre, al capdavant de les quals hi ha la direcció del Servei. Dins cada una de les divisions hi ha diverses seccions al capdavant de les quals hi ha un cap de secció.

La direcció del Servei és integrada per un director i un subdirector; la vinculació orgànica de tot el personal del Servei depèn del director.

La unitat de serveis és integrada per les seccions següents:

Normativa

ACORD NORMATIU del dia 17 de febrer de 2004 pel qual es fa públic el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts de la Universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat d’aprovar i publicar el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Article 1. Definició i adscripció de personal

1. L'Institut de Ciències de l'Educació és un organisme interdisciplinari propi de la UIB que exerceix funcions de recerca educativa, formació del professorat, informació i difusió d'experiències d'interès pedagògic i d’assessorament tècnic de professors i centres per a la planificació i la innovació educativa.
2. L'adscripció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis a l'ICE és competència del Consell de Direcció.

Article 2. Funcions

Són funcions de l'ICE:

a) La formació pedagògica i la docència especialitzada en matèria educativa per al professorat, mitjançant el desenvolupament de cursos d'especialització, i per a tots els qui vulguin obtenir els títols propis i diplomes corresponents.
b) La promoció i el desenvolupament d'investigacions educatives i llur difusió i aplicació.
c) L'assessorament, la informació i l'assistència tècnica al professorat i a les estructures de la Universitat, pel que fa a la innovació educativa.
d) Totes aquelles altres que el Consell de Govern o el Consell de Direcció li puguin assignar en el marc de l’organització, la planificació i la qualitat educativa.

Article 3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'ICE són:

a) Col·legiats: el Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació.
b) Unipersonals: el director, el subdirector i el secretari.

Article 4. Composició del Consell de l’ICE

El Consell de l'ICE és format pels membres següents:

a) El vicerector que designi el Rector.
b) El director, el subdirector i el secretari, que actua a la vegada com a secretari del Consell.
c) Sis representants, corresponents a cada una de les grans àrees de coneixement (humanitats, ciències socials, ciències jurídiques, ciències experimentals, estudis tècnics i ciències de la salut), escollits en sessió conjunta per la Junta de Degans i Directors de Centre i la Junta de Directors de Departament i d’Institut Universitari de Recerca.

Article 5. Competències del Consell de l’ICE

Correspon al Consell de l’ICE:

a) Aprovar les activitats, i fer-ne el seguiment, i el pressupost que ha de desenvolupar l'ICE.
b) Aprovar la memòria d'activitats i econòmica de l'ICE per enviar-la al Rector.
c) Elaborar i reformar el seu reglament intern, que ha d’aprovar el Consell de Govern.
d) Proposar al Rector el nomenament i, si escau, el cessament del director de l'ICE.
e) Qualsevol altra funció que, dins l’àmbit de les seves competències, li encomanin els Estatuts, el Consell de Govern o el Consell de Direcció.

Article 6. Director de l’ICE

1. El director de l'ICE és el responsable màxim del funcionament i de la coordinació de l'activitat de l'Institut.
2. El director de l’ICE l’ha de nomenar el Rector, d’entre els funcionaris doctors dels cossos docents universitaris de la UIB, a proposta del Consell de l’ICE i d'acord amb els Estatuts de la UIB, per un període de quatre anys. Pot ser renovat una sola vegada.
3. El càrrec de director de l'ICE és incompatible amb qualsevol altre òrgan de govern unipersonal de la UIB.

Article 7. Competències del director de l’ICE

Correspon al director de l'ICE:

a) Tenir el govern general de totes les activitats que es realitzin a l’ICE i vetllar per la coordinació i el seguiment d’aquestes activitats.
b) Tenir la representació del l'Institut i presidir i convocar el Consell de l'ICE.
c) Executar els acords presos pel Consell de l'ICE i vetllar pel seu compliment.
d) Elaborar el pla d'activitats i la memòria anual.
e) Executar les previsions pressupostàries.
f) Exercir la direcció immediata del personal adscrit a l'ICE.
g) Coordinar les activitats que es realitzin i proposar-ne els responsables.
h) Proposar al Rector el nomenament o cessament del subdirector, el secretari i els responsables de les àrees de treball, així com assignar-los les competències i funcions que s’han de desenvolupar en cada cas.
i) Proposar la contractació, el nomenament i/o l’adscripció del personal de l'Institut i determinar-ne les funcions.
j) Qualsevol altra funció que li encarreguin els òrgans de govern de la Universitat en l'àmbit de les seves competències.

Article 8. Subdirector de l’ICE

1. El subdirector ha de substituir el director en cas d'absència d’aquest i té plena capacitat en les qüestions que per delegació del director tingui assignades.
2. El subdirector l’ha de nomenar el Rector, que també n’ha de disposar el cessament, a proposta del director d’entre els responsables de les àrees de funcionament de l'ICE i sempre ha de ser un funcionari doctor dels cossos docents de la UIB.

Article 9. Secretari de l’ICE

1. El secretari és el fedatari de les actes i els acords del Consell de l'ICE i té encarregada la custòdia dels llibres d'actes i l'expedició dels certificats dels acords. També és el responsable del funcionament administratiu de l'ICE.
2. El secretari l’ha de nomenar el Rector, que també n’ha de disposar el cessament, a proposta del director d’entre el personal adscrit a l'ICE.

Article 10. Estructuració de l’ICE

L'ICE, en compliment dels seus objectius, s'estructura en quatre àrees de funcionament:

1. Àrea de recerca en matèria educativa.
2. Àrea de formació permanent del professorat no universitari.
3. Àrea d'assessorament i formació inicial.
4. Àrea de formació docent del professorat universitari.

Article 11. Relació amb els centres i departaments de la UIB

L'ICE, per les seves particulars característiques, ha de mantenir una relació amb tots els centres i departaments de la UIB implicats en el desenvolupament dels objectius i les funcions establertes. També ha d’actuar amb vocació aglutinadora de tots els professionals de l'educació tant formal com no formal.

Article 12. Pressupost de l’ICE

L’ICE té un pressupost d’ingressos i despeses per al desenvolupament de les seves funcions que és anual i està integrat en el de la Universitat. Aquest pressupost s’ha d’administrar d’acord amb el que disposen les seves normes específiques de gestió.

Article 13. Provisió del pressupost d’ingressos

El pressupost d’ingressos l’han d’integrar les assignacions que la Universitat realitzi i les que provenen de:

a) Les quantitats que s’obtinguin dels preus públics.
b) Les subvencions de les organitzacions i institucions que puguin col·laborar amb l’ICE o vincular-s’hi.
c) I, en general, tots els mitjans econòmics que es puguin obtenir per a aquest fi, per donació o qualsevol altre títol.

Article 14. Modificació del Reglament

El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot modificar el present reglament amb l’informe previ del Consell de l’ICE.

Disposició transitòria

Única. Constitució del Consell de l’ICE

El Consell de l’ICE s’ha de constituir en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament.

A la primera sessió ha de proposar al Rector, perquè el nomeni, el candidat a la direcció de l’ICE.

Disposició derogatòria

Única. Derogació de la reglamentació anterior

Queden derogades la reglamentació específica de l’Institut de Ciències de l’Educació aprovada per acord de la Junta de Govern del dia 20 de març de 1996 i totes les disposicions referides a l’Institut de Ciències de l’Educació anteriors a l’aprovació dels Estatuts de la UIB pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat al FOU de la UIB.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de febrer de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco