Oferta formativa 2015

Innovació Docent (2n semestre)

Tècniques d'expressió presencial II

Durada

10 hores   

Nombre de places

18

Destinataris

PDI         

Prerequisits

Tindran prioritat els inscrits que hagin realitzat el curs: TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ PRESENCIAL I. Com passar d’informar a comunicar

Objectius

 L'objectiu d'aquest curs és ajudar els participants a dotar les seves presentacions de major dinamisme i de      recursos nous, aconseguint diferenciar-se i ser recordat com un ponent especial.
    Aquest curs vol fomentar els canvis d'actitud i implicació personal que podem assumir en les nostres               presentacions. Això es pot fer introduint nous enfocaments i utilitzant la informàtica com a complement,

 no com a protagonista.

Competències

       Descobrir i desenvolupar la personalitat escènica.
          Explicar-se amb entusiasme. Recuperar la narrativa oral.
          Fer exercicis de valentia contra l’ immobilisme del que és “normal”.
          "L'objectiu d'una presentació és despertar l’ interès sobre alguna cosa, no tancar un tracte" Guy Kawasaki

Continguts

 L'art d'estar present.
          Les diapositives no són la presentació
          La filosofia d'una presentació creativa.
          Per a què serveix el Power Point?
          Els autèntics objectius d'una presentació.
          Narradors d'històries. Animadors d’idees.
          La relació amb l’audiència. Respondre preguntes.

Professorat

Mila Melero

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

5, 10 i 12 de novembre de 2015. Dia 5 de 16 a 20 hores, els dies 10 i 12  de 16 a 19 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

         Institut de Ciències de l’Educació

Adaptacions curriculars per a estudiants amb NEE

Durada

4 hores                 

Nombre de places

30

Destinataris

PDI           

Objectius

Conscienciar al professorat respecte a les necessitats de l’alumnat amb necessitats específiques de suport.

Facilitar al professorat universitari coneixements i recursos per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport.

Continguts

· Alumnes amb necessitats específiques de suport.

· Serveis universitàris d’atenció a persones amb discapacitat i NES.

· Adaptacions acadèmiques raonables.

· Estratègies de compensació.

· Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

· Exposició audiovisual.

· Anàlisi de casos.

· Representació de possibles situacions.

Professorat

Jose Luis Ortego i Dolors Forteza

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

28 i 30 d’octubre de 2015 de 12 a 14 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials

 

Suport a la Recerca (2n semestre)

Adquisició de competències i habilitats en la cerca d'informació. ANUL·LAT

 Durada

6 hores     

Nombre de places

18

Destinataris

PDI         

Objectius

Adquisició de les competències i habilitats en la cerca d’informació, posant especial atenció a la cerca de recursos disponibles a través de la Biblioteca de la UIB.

Competències

Es treballaran les diferents competències informacionals.

Continguts

Habilitats i competències informacionals aplicades a la cerca en els recursos disponibles a través de la Biblioteca de la UIB:

• La necessitat d’informació

• Identificació dels recursos disponibles

• Com trobar la informació

• Avaluació de la informació localitzada

• Treballar els resultats

• L’ètica i la responsabilitat en la seva utilització

• Com comunicar i compartir els resultats

• Com gestionar la informació localitzada

Professorat

Marta Macías

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

17 i 24 de novembre de les 16 a les 19 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Biblioteca i Documentació

SPSS Nivell intermedi

Durada

10 hores               

Nombre de places

20

Destinataris i prerequisits

Professorat que tingui assolides les competències bàsiques de maneig del programa informàtic SPSS (introducció de dades, coneixement de l’estructura, anàlisi estadística descriptiva, models estadístics bàsics).

Objectius

L’objectiu fonamental del curs és proporcionar als participants competències en el maneig de models estadístics avançats, a partir de:

 • la descripció de les equacions dels models i dels supòsits estadístics sobre els quals aquells se sustenten,
 • la seva estimació mitjançant el programa SPSS, i la interpretació dels resultats

Competències que es treballaran

 1.  Conèixer els fonaments matemàtic-estadístics del model de Anàlisi de la Variància i del   model de Regressió Lineal
 2.  Saber estimar mitjançant l’SPSS l’ajust dels models esmentats
 3.  Saber Interpretar els resultats obtinguts 

Continguts

El curs té dues parts, una dedicada a l’anàlisi de la variància amb diferents tipologies, i una altra al model de regressió lineal simple i múltiple.

Professorat

Albert Sesé Abad (UIB)

Certificat

Assistència

Dates i horaris

9 i 10 de desembre de 2015. De les 9 a les 14 hores. Aula AIRL (Ramon Llull)

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

 

Com sol·licitar i obtenir el teu primer sexenni

Durada

8 hores     

Nombre de places

20

Destinataris

PDI         

Objectius

Dotar el professorat dels coneixements necessaris per a l’elaboració i interpretació d’informes basats en paràmetres bibliomètrics.
Oferir els coneixements necessaris per preparar sol·licituds de sexennis.

Continguts

Bases de dades i indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de les publicacions científiques.

Sistemes i criteris d’avaluació de l’activitat investigadora a Espanya.

Indicis de qualitat on i com cercar-los?

Taller de preparació de la sol·licitud de sexennis.

Professorat

Miquel Bennasar i Antoni Aguiló

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

8 i 9 de setembre de 2015

Aula A14 Edifici Guillem Cifre, UIB

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Tècniques de metodologia qualitativa: l'entrevista

Durada

8 hores     

Nombre de places

20

Destinataris

PDI         

Objectius

Conèixer les característiques de l’entrevista com a tècnica de recollida de dades en un procés de recerca i/o innovació.

Valorar críticament les possibilitats i límits de l’entrevista com a eina de recerca en els projectes d’investigació i innovació de l’àmbit socioeducatiu.

Planificar el procediment d’elaboració i desenvolupament d’una entrevista sobre un tema escollit: objectius, àrees d’interès, fases del procés i gestió dels rols.

Introduir en les nocions bàsiques, els models de procés i els procediments informàtics per l’anàlisi de les dades procedents de l’entrevista.

Continguts

L’entrevista com a tècnica de recollida d’informació a l’àmbit sòcioeducatiu: concepte i característiques generals. Modalitats. Similituds i diferències respecte a la tècnica grupal “grups de discussió”.

Fases en l’elaboració d’una entrevista. Mostreig de les persones a entrevistar. El guió: l’organització i seqüència de les preguntes. Contingut i naturalesa de les preguntes. Formulació de les preguntes.

El desenvolupament de l’entrevista. Directrius per a la seva realització en la modalitat semi-estructurada i en profunditat.

L’anàlisi de les dades qualitatives: panoràmica de procediments i criteris principals de rigor científic i per la redacció de l’informe

Professorat

Marta Sabariego (Universitat de Barcelona)

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

21 i 22 d’octubre de 16 a 20 hores i de 9 a 14 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

            Institut de Ciències de l’Educació

Jornada H2020

Jornada

El nou Marc d'Investigació e Innovació Horitzó 2020. Elaboració, presentació, gestió i justificació de projectes europeus.

Professorat

Sra. Elisa Alvarez-Bolado i Sra. Lydia González (Programas Innovadores Globales. CDTI)

Dra. Teresa Riera (UIB) i Dr. Xavier Garcias (OSR, UIB)

Data

20 Juliol de 2015

Dirigit a

Personal docent e investigador de la UIB

Lloc

Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Horari

De les 9.00 a las 14 h i de les 16 a les 18.00h

Objectiu

Facilitar als participants pautes i recomanacions per l'elaboració, presentació, gestió i justificació dels projectes d'investigació europeus en el programa marc Horitzó 2020.

Contingut matí:

Sra. Elisa Álvarez-Bolado i Sra. Lydia González (CDTI)
1.Horitzó 2020: El nou Programa Marco de R+D+I de la Unió Europea (H2020)
2.Grans iniciatives i estratègies de participació
3.Normes de participació
4.La preparació de propostes, la cerca de socis i recomanacions pràctiques
5.El procés d'avaluació
6.La negociació i l'acord de subvenció amb la CE
7. La gestió d'un projecte europeu: informes tècnics i econòmics

Contingut horabaixa:

16h-17h Dra. Teresa Riera, enllaç de la UIB a Brussel·les: Estructura i funcionament institucional a Brussel·les, identificació d’oportunitats, promoció i lobbying. Eines disponibles per a l’investigador.

17h-18h Dr. Xavier Garcies, Suport tècnic i promoció de projectes, OSR: Participació de la UIB a programes europeus, serveis de suport a la recerca; requisits; tràmits.

 

Teleeducació i TIC (2n semestre)

Iniciació a Moodle

  Durada

8 hores semipresencials (4 hores presencials i 4 hores a distància)              

Nombre de places

25

Destinataris

PDI         

Objectius

Conèixer la plataforma educativa Moodle

Aprendre a utilitzar-la

Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Competències

Fer un ús didàctic de les possibilitats educatives de la plataforma Moodle

Aprofitar els avantatges pel que fa a la gestió i al seguiment de l’alumnat

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Professorat

Juanjo Rosselló

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 9 al 15 de setembre de 2015 (Els dies 9 i 14 de setembre de 16 a 18 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle (Eivissa)

 Durada

8 hores semipresencials (4 hores presencials i 4 hores a distància)

Nombre de places

14

Destinataris

PDI de la Seu d’Eivissa

Objectius

Conèixer la plataforma educativa Moodle

Aprendre a utilitzar-la

Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Competències

Fer un ús didàctic de les possibilitats educatives de la plataforma Moodle

Aprofitar els avantatges pel que fa a la gestió i al seguiment de l’alumnat

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Professorat

Marina Arrabal

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 11 al 17 de setembre de 2015 (Els dies 11 i 15 de setembre de 16:30 a 18:30 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle (Menorca). ANUL·LAT

 Durada

8 hores semipresencials (4 hores presencials i 4 hores a distància)

Nombre de places

14

Destinataris

PDI de la Seu de Menorca

Objectius

Conèixer la plataforma educativa Moodle

Aprendre a utilitzar-la

Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Competències

Fer un ús didàctic de les possibilitats educatives de la plataforma Moodle

Aprofitar els avantatges pel que fa a la gestió i al seguiment de l’alumnat

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Professorat

Soledad Rodríguez

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 11 al 17 de setembre de 2015 (Els dies 11 i 15 de setembre de 16:30 a 18:30 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Eina per a lliurar activitats amb Moodle. Tasques

  Durada

2 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Han d’haver fet el curs d’iniciació a Moodle o tenir experiència en l’ús de la plataforma

Objectius

Conèixer l’activitat Tasca i les diferents configuracions que es poden fer

Aprendre a qualificar-les

Aplicar escales a les tasques

Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta activitat

Competències

Ser capaç d’usar l’eina Tasca de Moodle a la pràctica docent

Continguts

1. Què és una tasca?

2. Tipus i opcions configurables de les tasques

3. Generació i enviament de tasques

4. Qualificació de tasques

5. Creació d’escales

6. Usos pedagògics de les tasques

Professorat

Aina Torres

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

16 de setembre de 2015

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Moodle avançat. Qüestionaris

  Durada

5 hores semipresencials (3 hores presencials i 2 hores a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Han de tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris

Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes

Entendre els resultats dels qüestionaris

Competències

Saber crear un qüestionari, afegint les preguntes corresponents, i configurar-lo amb les diferents opcions possibles

Saber com interpretar i modificar les puntuacions dels qüestionaris contestats

Continguts

Base de dades de preguntes

Configuració del qüestionari

Gestió dels resultats del qüestionari

Professorat

Catalina Ordinas

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 17 al 23 de setembre. ( El 17 de setembre de 12 a 14 hores i el 22 de setembre de 12 a 13 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Moodle avançat. Qualificacions

 Durada

4 hores semipresencials (2,5 hores presencials i 1,5 hores a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Han de tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

Crear un llibre de qualificacions

Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades

Saber importar i exportar qualificacions

Competències

Ser capaç de gestionar les qualificacions d'una assignatura a Moodle

Continguts

1. El butlletí de qualificacions

2. Les categories i els elements

3. Qualificacions amb càlculs

4. Importa / Exporta qualificacions

Professorat

Margalida Inaraja

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 24 al 30 de setembre de 2015 (El 24 de setembre de 12 a 13:30 hores i el 29 de setembre de 12 a 13 hores)

Modalitat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Introducció a la imatge digital: edició amb GIMP

  Durada

10 hores

Nombre de places

25          

Destinataris

PDI

Objectius

Conèixer els conceptes bàsics de la imatge digital

Reconèixer formats i l'ús d'aquests en diferents suports

Reconèixer els modes de color i l'ús d'aquests

Adaptar les resolucions de la imatge en cada un dels projectes

Utilitzar, de manera bàsica, les diferents eines de Gimp

Retocar una imatge per a la web i editar-la

Competències

Saber crear i retocar imatges amb diferents eines

Conèixer i saber seleccionar i/o crear i editar imatges d’acord amb  l’ús que se’ls hagi de donar: document en pantalla o impressió

Continguts

La imatge digital: conceptes bàsics

Aplicació dels coneixements a un editor gràfic

Eines de l’editor Gimp

Edició amb capes i rutes en Gimp

Ús bàsics dels filtres

Edició d’una imatge amb diferents finalitats: impressió, presentació i web

Professorat

Cristina López-Polín

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 2 al 16 d’octubre de 2015

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Edició en línia de pàgines web

  Durada

10 hores

Nombre de places

25

Destinataris

          PDI 

Objectius

Conèixer l’estructura i els elements d’una pàgina web

Adquirir destreses en el maneig de les eines bàsiques i avançades d’una eina d’edició de pàgines web

Aconseguir dissenyar un projecte web seguint els principis d’usabilitat

Competències

Ser capaç de dissenyar i administrar una pàgina web

Continguts

1. Qüestions bàsiques del disseny web

2. Presentació de l’eina de disseny web

3. Funcions bàsiques

4. Estil

5. Integració de mitjans auditius, visuals i altres elements

6. Administració d’un lloc web i publicació

Professorat

Antoni Martín, Isabel Torrandell

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 19 al 30 d’octubre de 2015

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

  Durada

10 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Google Drive, Twitter, Facebook, etc.)

Objectius

Afavorir la coordinació i la producció d’equips i grups de treball de manera flexible, gràcies als entorns virtuals

Donar a conèixer estratègies per desenvolupar dinàmiques de treball cooperatiu/col·laboratiu en xarxa a través de Wiggio

Competències

Crear un espai a Wiggio

Gestionar un grup

Aplicar les eines que ofereix Wiggio en situacions reals

Organitzar la informació del grup

Continguts

1. Creació, gestió i organització del grup a Wiggio

2. La comunicació a través d’aquesta eina

3. La gestió d’informació i continguts a Wiggio

Professorat

Míriam Conde

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 10 al 20 de novembre de 2015

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Eines ofimàtiques en línia

 Durada

4 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

Conèixer les principals eines ofimàtiques en línia que hi ha a xarxa

Aprofitar les possibilitats que ofereixen les eines en línia amb una finalitat educativa

Competències

Saber manejar les diferents eines ofimàtiques en línia

Saber treballar col·laborativament usant les eines ofimàtiques

Continguts

Introducció a la utilització d’eines ofimàtiques en línia

Organització i gestió d’activitats amb les eines ofimàtiques en línia

Les possibilitats d’aquestes eines en el treball col·laboratiu

Professorat

Aina Torres, Rosa de Ozollo, Juanjo Rosselló

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 3 al 9 de novembre de 2015

Modalitat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Curs bàsic de dubtes i recursos lingüístics en xarxa

 Durada

4 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

Conèixer les principals eines lingüístiques a xarxa

Adquirir destreses per resoldre dubtes lingüístics de caire general a través de la xarxa de manera autònoma

Agilitar el temps de cerca

Competències

Capacitat per desenvolupar tècniques i estratègies mitjançant les quals resoldre dubtes lingüístics puntuals

Saber expressar-se amb fluïdesa de manera escrita

Capacitat d’adquirir habilitats lingüístiques en textos escrits

Continguts

Temari teòric (ortografia, morfologia, sintaxi)

Recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors, autoaprenentatge...)

Professorat

Rosa de Ozollo

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 10 al 17 de desembre de 2015

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Pissarra digital

 Durada

3 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

 

Objectius

 

Competències

 

Continguts

 

Professorat

Aina Torres

Certificat

Assistència

Dates i horaris

20 d'octubre de 2015 de 10 a 13 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Pissarra digital (Eivissa). ANUL·LAT

 Durada

1,5 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI de la Seu d’Eivissa

Prerequisits

 

Objectius

 

Competències

 

Continguts

 

Professorat

Marina Arrabal

Certificat

Assistència

Dates i horaris

20 d'octubre de 2015 a les 10 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Pissarra digital (Menorca). ANUL·LAT

 Durada

1,5 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI de la Seu de Menorca

Prerequisits

 

Objectius

 

Competències

 

Continguts

 

Professorat

Soledad Rodríguez

Certificat

Assistència

Dates i horaris

20 d'octubre de 2015 a les 13 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Imatges interactives com a contingut didàctic

 Durada

6 hores semipresencials (2 hores presencials i 4 hores a distància) 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

Conèixer els principals serveis gratuïts que permeten fàcilment la creació d’imatges interactives, com àlbums de fotografies temàtiques, gràfics interactius, imatges amb àudio, etc.    

Aprofitar les possibilitats que ofereix aquest recurs didàctic a les assignatures de Campus Extens

Competències

Saber aplicar criteris per seleccionar, editar i compartir imatges

Continguts

1. Coneixement de la llicència Creative Commons

2. Introducció a la utilització de les imatges interactives: possibilitats educatives

3. Creació i edició d’imatges interactives: característiques tècniques.

4. Publicació i difusió de les imatges interactives

Professorat

Isabel Torrandell

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 19 al 26 de novembre de 2015 (El 19 de novembre de 12 a 14 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

        Campus Extens

 

Elaboració de videoblogs amb finalitat educativa

 Durada

10 hores semipresencial (5 hores presencials i 5 hores a distància)

Nombre de places

 

Destinataris

PDI

Objectius

Realitzar i editar vídeos per compartir-los en línia

Elaborar un videoblog

Competències

Habilitats per gravar, editar i compartir vídeos

Continguts

1. Formats de vídeo

2. Edició de vídeos

3. Emmagatzemament i distribució de vídeos

4. Elaboració de videoblogs

Professorat

Antoni Martín

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 26 de novembre a l’11 de desembre de 2015

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Avaluació a Moodle

  Durada

15 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Han de tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

Conèixer diferents possibilitats que ofereix Moodle a l’hora d’avaluar

Conèixer usos pedagògics de les eines de l’avaluació

Aprendre diferents estratègies de qualificació

Competències

Ser capaç d’emprar les diferents eines d’avaluació de Moodle a la pràctica docent

Saber desenvolupar una estratègia d’avaluació a Moodle

Continguts

1. Configuració de l’eina tasca i qualificació dels lliuraments

2. Base de dades de preguntes

3. Configuració del qüestionari

4. Gestió dels resultats del qüestionari

5. Gestió del butlletí de qualificacions (butlletí, categories i elements i càlculs)

6. Escales de qualificació

7. Importa/exporta qualificacions

8. Estratègies i bones pràctiques en l’ús d’eines per a l’avaluació a Moodle

Professorat

Marina Arrabal, Margarita Inaraja, Cati Ordinas, Soledad Rodríguez, Juajo Rosselló, Aina Torres

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 15 d’octubre al 15 de desembre de 2015

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

  Durada

10 hores semipresencials (4 hores presencials i 6 hores a distància)

Nombre de places

16

Destinataris

PDI

Prerequisits

Ús bàsic de paquets ofimàtics (Microsoft Office o LibreOffice i, en especial, qualsevol programa de presentacions)

Coneixements bàsics d’àudio i vídeo digital (configuració, formats, edició bàsica, etc.)

Objectius

Conèixer el model Flipped Classroom

Aprendre a utilitzar programes de videopresentacions

Introduir el model Flipped Classroom a la pràctica d'aula

Competències

Saber aplicar el model Flipped Classroom en la docència

Ser capaç de fer videopresentaciones educatives

Continguts

1. Què és el model Flipped Classroom?

2. Exemples d’ús de Flipped Classroom

3. Eines per la implementació de Flipped Classroom

4. Com aplicar el model Flipped Classroom a la dinàmica d'aula

Professorat

Cati Ordinas i Míriam Conde

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 1 al 15 de juliol de 2015 (Els dies 6 i 7 de juliol de 12 a 14 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom (Eivissa)

 Durada

10 hores semipresencials (4 hores presencials i 6 hores a distància)

Nombre de places

10

Destinataris

PDI de la Seu d’Eivissa

Prerequisits

Ús bàsic de paquets ofimàtics (Microsoft Office o LibreOffice i en especial qualsevol programa de presentacions)

Coneixements bàsics d’àudio i vídeo digital (configuració, formats, edició bàsica, etc.)

Objectius

Conèixer el model Flipped Classroom

Aprendre a utilitzar programes de videopresentacions

Introduir el model Flipped Classroom a la pràctica d'aula

Competències

Saber aplicar el model Flipped Classroom en la docència

Ser capaç de fer videopresentacions educatives

Continguts

1. Què és el model Flipped Classroom?

2. Exemples d’ús de Flipped Classroom

3. Eines per la implementació de Flipped Classroom

4. Com aplicar el model Flipped Classroom a la dinàmica d'aula

Professorat

Marina Arrabal

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 1 al 15 de juliol de 2015 (Els dies 6 i 7 de juliol de 10 a 12 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom (Menorca)

  Durada

 10 hores semipresencials (4 hores presencials i 6 hores a distància)

Nombre de places

 

Destinataris

PDI de la Seu de Menorca

Prerequisits

Ús bàsic de paquets ofimàtics (Microsoft Office o LibreOffice i en especial qualsevol programa de presentacions)

Coneixements bàsics d’àudio i vídeo digital (configuració, formats, edició bàsica, etc.)

Objectius

Conèixer el model Flipped Classroom

Aprendre a utilitzar programes de videopresentacions

Introduir el model Flipped Classroom a la pràctica d'aula

Competències

Saber aplicar el model Flipped Classroom en la docència

Ser capaç de fer videopresentacions educatives

Continguts

1. Què és el model Flipped Classroom?

2. Exemples d’ús de Flipped Classroom

3. Eines per la implementació de Flipped Classroom

4. Com aplicar el model Flipped Classroom a la dinàmica d'aula

Professorat

Soledad Rodríguez

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 1 al 15 de juliol de 2015 (Els dies 6 i 7 de juliol de 10 a 12 hores)

Modalitat

Semipresencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Gestió, Salut Laboral i Cooperació (2n semestre)

Bioseguretat

Durada

8 hores

Destinataris

PDI i PAS que treballa amb agents biològics, mostres contaminades i organismes modificats genèticament

Prerequisits

No en té

Objectius

Objectius generals:

- Formar el personal investigador de la UIB sobre els riscs biològics derivats de la seva feina i les normes de bioseguretat, amb la finalitat de disminuir al màxim el risc d'aquirir malalties infeccioses.

- Conèixer els riscs dels organismes modificats genèticament

Objectius específics:

- Identificar els riscs biològics

- Reconèixer i aprendre a utilitzar les instal·lacions de bioseguretat i els elements barrera requerits

- Aconseguir una cultura preventiva en matèria de bioseguretat

Continguts

El curs consta d’una part comuna obligatòria i de 4 mòduls que l’alumnat haurà de realitzar en funció de la feina que faci (no cal fer tots els mòduls):

PART COMUNA. Normativa d’aplicació: agents biològics i organismes modificats genèticament (OMG). Notificacions a l’autoritat competent.

MÒDUL 1. Virus, bacteris, fongs i paràsits: risc biològic i OMG. Mostres d’origen humà, animal o ambiental potencialment contaminades amb agents biològics.

MÒDUL 2. Cultius cel·lulars: risc biològic i OMG.

MÒDUL 3. Manipulació d’animals: risc biològic i OMG.

MÒDUL 4. OMG de plantes: normativa i procediments de treball.

MÒDUL 5. Legislació d'agents biològics i OMG. Notificacions a l'autoritat competent. Emergències

Professorat

Curs impartit pels membres del Comitè de Bioseguretat de la UIB:

•  Antoni Bennàsar Figueras, Àrea de Microbiologia (Departament de Biologia).

•  Priam Villalonga Smith, Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)

•  Jeroni Galmés Galmés, Àrea de Fisiologia Vegetal (Departament de Biologia)

•  Teresa de Francisco Casado, veterinària (Serveis Cientificotècnics) 

•  Santiago Hernández Allès, tècnic superior (Servei de Prevenció)

Certificat

Aprofitament

Lloc, dates i horaris

Els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2015. De 16 a 18 hores.

Prova d'aprofitament: dia 17 de juliol a les 16 h

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Comitè de Bioseguretat

Educació de la veu

Durada

8 hores 

Nombre de places

30

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

 Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la veu per tal d’afiançar-ne la pràctica.

 Utilitzar de forma correcta la veu.

 Aprendre a tenir cura de la veu

 Prendre consciència de l’actitud corporal i la seva relació amb la veu.

 Reconèixer i diferenciar els elements constitutius del llenguatge oral: to, intensitat, timbre,  articulació, melodia i ritme.

 Prevenir a l'escola

Continguts

L'aparell de la fonació:anatomia i fisiologia dels òrgans implicats.

La consciència corporal: eix fonamental de l’educació de la veu. Aportacions de les diferents escoles de treball corporal. Tonicitat. Concepte de tensió i distensió.

Particularitats de la veu. Elements constitutius: ritme, melodia, dinàmica i timbre.

L’anàlisi acústica i els paràmetres de la veu: freqüència fonamental, to i intensitat.

L'esment i la higiene de la veu. Lesions més freqüents de les cordes vocals. Alumnes amb problemes de veu. Com intervenir. Tallers per a la prevenció. Pla d’esment vocal en professionals de la veu. 

Tècniques vocals i recursos per millorar la qualitat de la veu. La coordinació fono-respiratòria. La   projecció. El crit. La veu cantada. Els registres (falset, de pit…). Treball amb intervals. Agilitat i     articulació. Augment de l’extensió de la veu. Improvisacions rítmiques i melòdiques.

La comunicació no verbal

Professorat

Esperança Mulet

Data i horari

17 i 19 de novembre 2015, de 16 a 20 hores

Aula LAB03 Edifici Beatriu de Pinós, UIB

 

Certificat

Assistència

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Prevenció de les sortides de camp. ANUL·LAT

Durada

8 hores                 

Nombre de places

 30

Destinataris

PDI i PAS que fa sortides de camp per recerca o docència

Objectius

Aprendre a avaluar els riscs a fons abans de fer les sortides de camp, aplicar les mesures de prevenció i equips de seguretat, adquirir coneixements bàsics en primers auxilis i actuació en casos d’emergència

Continguts

· Avaluació dels riscs de cada sortida de camp

· Planificació, aprovisionament i equips. Materials de seguretat

· Actuació en cas d’emergència

· Primers auxilis

· Casos pràctics

Professorat

 Conjuntament amb el personal tècnic del Servei de Prevenció, participaran experts propis de la UIB i/o    externs especialistes en aquestes matèries

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Pendent de concretar

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

         Servei de Prevenció

Riscs a les instal·lacions radioactives. ANUL·LAT

Durada

5 hores 

Nombre de places

30

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.

Continguts

1. Introducció a les radiacions ionitzants.
2. Magnituds i unitats radiològiques.
3. Detecció i mesura de la radiació.
4. Dosimetria de la radiació.
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic.
6. Protecció radiològica operacional.
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació.
8. Legislació vigent.
9. Pla d’emergència.

Professorat

Francesca Garcias

Trinidad García Barceló

Data i horari

17, 18 i 19 de novembre de 2015, de 16 a 17 hores, 16 a 18 hores i de 16 a 17 hores respectivament. Examen dia 26 de novembre de les 16 a les 17 hores.

Certificat

Aprofitament

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Prevenció

 

Innovació Docent (1r semestre)

Metodologia ICLHE

Durada

8 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

Coneixement suficient de la llengua anglesa per a seguir les classes en aquest idioma i participar activament.

Objectius

Presentar els principis bàsics de la metodologia ICLHE
Aportar al professorat estratègies pràctiques d’aplicació a l’aula d’aquesta metodologia d’ensenyament
Involucrar els participants en petites activitats pràctiques per tal que guanyin confiança en l’ús de l’anglès a l’aula
Proporcianar-los informació sobre recursos lingüístics i metodològics d’utilitat

Continguts

• Introduction to ICLHE
• Incorporating the main features of ICLHE into university lectures
• Designing the curriculum - Elements to consider and discuss:
o Content - developing English language materials
o Methodology - communicative approach, scaffolding, pair-work, group-work, active student participation, task-based. The use of visuals, power point, etc.
o Assessment – criteria regarding value given to language
o Resources – English language support, glossaries, the use of authentic materials.

Professorat

Pamela Butcher 

Maria Juan

Certificat

Assistència

Aula, dates i horaris

Edifici Jovellanos, aula AA12

Els dies 11, 15, 18 i 22 de Juny 2015, de les 9 a les 11 hores

Servei o unitat responsable

ICE-IRIE

Modalitat

Presencial

Tècniques d'expressió presencial I: com passar d'informar a comunicar

Durada

10 hores

Nombre de places

18

Destinataris

PDI

Prerequisits

Disposició a revisar i millorar el propi estil comunicatiu. Assumir que es tracta d’un curs d’habilitats i que això requereix presència, acció i implicació personal...I sentit del humor, que ajuda molt.

Objectius

Ajudar als participants a fer un millor us de les seves capacitats comunicatives, per tal de generar més motivació en la seva tasca docent.

Competències que es treballaran

Aprendre els fonaments bàsics de l'oratòria.
Transmetre credibilitat aprenent com motivar més.
Aprendre les claus d’una posada en escena eficaç.

Continguts

Els ingredients bàsics de la comunicació
El factor humà. El missatge sóc jo. Definir la pròpia identitat.
Diem abans de dir. La comunicació no verbal
Les classes son, han de ser, actes comunicatius
L'orador/ponent/professor: Avantatges, barreres i obstacles.

Professorat

Mila Melero

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Guillen Cifre de Colonya, aula LEC02

els dies 5, 10 i 12 de febrer de 2015. Dia 5/02 de 16 a 20 hores, dies 10/02 i 12/02 de 16 a 19 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

ICE-IRIE

Planifica la teva assignatura

Durada

8 hores

Nombre de places

30

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Sensibilitzar al professorat sobre la necessitat de planificar la docència en l’EEES en un context de recursos limitats
Ajudar a adoptar decisions de planificació adaptades a cada assignatura

Continguts

Planificació d'una assignatura coherent amb els objectius formatius i adreçada a l'assoliment de competències
Planificació d'activitats formatives que utilitzin metodologies actives coherents amb els objectius d'aprenentatge
Planificació de diferents estratègies d'avaluació per competències
Definició d'uns instruments de seguiment de l'assoliment dels objectius formatius que permetin definir plans de millora continua

Professorat

Santiago Cavanillas

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AA11. Dies 9 i 10 de juny, de 09:30 a les 13:30 hores

Modalitat

Presencial

 ICE-IRIE

Iniciació a l'storytelling visual

Durada

8 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius
Aprendre a utilitzar elements narratius per una transmissió de coneixements més efectiva.
Millorar els materials docents en base a perspectives de visual thinking.
Compartir experiències docents i de divulgació, detectar punts forts i punts febles i fer propostes de millora.
Continguts

Una introducció als fonaments científics de la narrativa i la comunicació visual.

Elements narratius i visuals per millorar l’atenció, comprensió i record dels oients.

Altres exemples útils de l’ús de l’storytelling i el visual

Professorat

Dr. Albert Flexas, Professor Col·laborador del Departament de Psicologia de la UIB, i assessor de storytelling a Mallorca Creativa

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB12. Dies 27 i 28 de maig, de 10 a 14h 
Modalitat

Presencial

ICE-IRIE

Autoavaluació i avaluació pels companys: estratègies per a facilitar l'avaluació continuada

 Durada

6.5 hores

Nombre de places

40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

En acabar el taller els participants seran capaços de:
- Justificar la importància dels processos de retroalimentació en el context dels models docents centrats en l'aprenentatge.
- Definir els conceptes d'autoavaluació i avaluació entre companys, i enumerar les seves virtuts.
- Explicar diferents tècniques d'autoavaluació i avaluació entre companys, descrivint els requeriments per poder aplicar cadascuna d'elles.
- Dissenyar activitats d'autoavaluació i avaluació entre companys per la seva assignatura

Continguts

1. Avaluació formativa versus avaluació sumativa
2. Retroalimentació
3.Exemples d'estratègies d'autoavaluació i avaluació entre companys
4. Disseny d'una activitat d'autoavaluació o avaluació entre companys

Professorat

Miguel Valero García. Universitat Politècnica de Catalunya

Certificat

Assistència

Dates i horaris

11 de març de 2015 de 10 a 13:30 hores i de 15 a 18 hores

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA11

Modalitat

Presencial

ICE-IRIE

Innovació de la docència mitjançant l'Aprenentatge-Servei

 Durada

4 hores

Nombre de places

30

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius
Identificar els fonaments teòrics i metodològics de l'ApS

Reflexionar sobre les possibilitats de l'ApS a la universitat

Analizar experiencias ApS en la universidad

Continguts

Definició i fonaments teòrics de l'ApS
Possibilitats de l'ApS a la universitat
Descripció i anàlisi de experiències

Professorat

Berta Paz

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Dia 21 d'abril de 2015, de 10 a 14 h. Edifici Jovellanos, aula AB12

Modalitat

Presencial

 ICE-IRIE

Deconstrucció educativa

  Durada

8 hores

Nombre de places

30

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

El curs pretén mostrar i compartir amb el professorat universitari que impartiu docència en qualsevol dels estudis de grau i/o màster, una manera d’ensenyar i aprendre per tal que els nostres estudiants, futurs professionals tinguin estratègies i eines per poder entendre i construir la societat del Segle XXI.

Coneixerem i desenvoluparem estratègies per aprendre a través de l’art, per obrir mirades, per obrir perspectives tant a nosaltres com a docents com als nostres estudiants.

¿Que us sembla si un dels objectius de l’educació i la formació fos el aconseguir que cadascú de nosaltres sigui un artista?. En paraules de Eisner no entenem “artista” com el que pinta, el que balla, el que fa escultures, ....sinó com aquell que incorpora en les seves formes de vida allò que caracteritza les arts i les ciències, creativitat, imaginació, establir relacions, lligams.....paraules que ens sonen molt familiars.   

Continguts

L’aprenentatge a través de l’art, l’educació estètica i la relació amb la vida quotidiana.

L’art com estratègia, l’art com experiència

La presa de decisions, saber elegir i l’ autogestió per part de l’estudiant del seu procés d’ensenyament-aprenentatge...

Indicadors a tenir en compte per a que puguem desenvolupar metodologies d’ensenyament i d’aprenentatge que permetin el desenvolupament d’aquestes competències.

Inter i transdisciplinarietat en el curriculum

Professorat

Glòria Jove (Universitat de Lleida)

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

28 i 29 de gener de 16 a 20 hores i de 10 a 14 hores

Punt de trobada de dia 28 de gener:  Es Baluard (porta principal) a les 16 hores

Modalitat

Presencial

ICE-IRIE

 

Suport a la Recerca (1r semestre)

Recursos per a la localització de cites i avaluació de publicacions científiques

Durada

6 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

En aquest curs us ajudarem a conèixer els principals indicadors d'avaluació de revistes i llibres i a utilitzar les eines recomanades pels organismes avaluadors per conèixer les publicacions de major prestigi.

Continguts

Quantes cites rep un autor?
Quins són els autors més citats?
Quins articles són els més relevants a la meva àrea d'investigació?
Com cercar el factor d'impacte?
Com conèixer la posició d'una revista a la meva área?
On consultar els criteris de qualitat de les publicacions científiques?

Professorat

Daisy Chiang 

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AIJO02. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, de les 16:00 a les 18:00 hores

Modalitat

Presencial

SBD

 

Noves eines per a la difusió de la investigació en accés obert

 Durada

3 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

En aquest curs us ajudarem a conèixer les noves eines que disposa la el Servei de Biblioteca i Documentació per la difusió dels articles de recerca de la Universitat.
Com potenciar l’abast de difusió dels articles a partir dels repositoris i la seva recol.lecció.

Continguts

Noves politiques de publicació en accés obert
Repositori institucional
Enllaçar GREC amb el repositori institucional
Recol.lecció dels repositoris
Repositoris nacionals / internacionals de recerca

Professorat

Joan Espina de la Portilla

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AIJO04. Dia 28 d'abril de 2015, de les 16:00 a les 19:00 hores

Modalitat

Presencial

 SBD

Mendeley avançat: aprofita al màxim la gestió de la bibliografia amb aquesta xarxa social acadèmica

Durada

3 hores

Nombre de places

18

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Aprofundir en la utilització de Mendeley, coneguent totes les opcions de feina disponibles en les dues vessants de l’eina: gestor bibliogràfic i xarxa social acadèmica

Continguts

Mendeley avançat.
Opcions en la gestió de la bibliografia.
Opcions en el treball en xarxa.

Professorat

Marta Macías (Servei de Biblioteca i Documentació)

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Aula AIJO04 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Opció a) Dijous 29 de gener de les 09:00 a les 12:00 hores

Opció b) Dijous 29 de gener de les 15:00 a les 18:00 hores

Modalitat

Presencial

SBD

Edició de documents en LaTeX

Durada

20 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI, però també pot adreçar-se a estudiants de la UIB i personal docent de secundària o FP

Prerequisits

No en té

Objectius

Presentar un entorn d’edició de documents LaTeX.

Explicar el funcionament d’un entorn LaTeX: tipus de documents, paquets, comandes, ...

Utilització de LaTeX per a l’edició de material docent: llibres, articles, exàmens, presentacions, pòsters, ...
Continguts

El contingut del curs pot variar en funció de les necessitats específiques dels participants, però una proposta inicial és:

1.       Què és LaTeX?

2.       Entorn de treball: Com l’obtenim? Com s’instal·la? Com s’usa?

3.       Documents LaTeX: classes, paquets, estructura.

4.       Composició de documents.

5.       Entorns: taules, figures, llistes

6.       Expressions matemàtiques

7.       Bibliografia i índexs

8.       Gràfics

9.       Presentacions

10.     Com continuar després del curs?

Professorat

Ignasi Furió Caldentey

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AJO01. Els dies 8-19 de juny de 2015, de 10 a12 h (10 sessions de 2 hores)

Modalitat

Presencial

ICE-IRIE

 

Teleeducació i TIC (1r semestre)

Iniciació a Moodle

Durada

8 hores (4 hores presencials i 4 hores a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

        Conèixer la plataforma educativa Moodle

Aprendre a utilitzar-la

Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Competències

        Fer un ús didàctic de les possibilitats educatives de la plataforma Moodle

Aprofitar els avantatges pel que fa a la gestió i al seguiment de l’alumnat 

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Professorat

Juanjo Rosselló

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 22 al 28 de gener de 2015 (els dies 22 i 27 de gener de 12 a 14 hores)

Modalitat

Semipresencial

Campus Extens

Eina per a lliurar activitats amb Moodle. Tasques

Durada

2 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Tenir experiència en l'ús de la plataforma Moodle

Objectius

     Conèixer l’activitat Tasca i les diferents configuracions que s’hi poden fer
Aprendre a qualificar-les
Aplicar escales a les tasques
Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta activitat

Competències

       Ser capaç d'usar l'eina de Tasca de Moodle a la pràctica docent

Continguts

1. Què és una tasca?

2. Tipus i opcions configurables de les tasques

3. Generació i enviament de tasques

4. Qualificacions de tasques

5. Creació d'escales

6. Usos pedagògics de les tasques

Professorat

Aina Torres Estarellas

Certificat

Assistència

Dates i horaris

29 de gener de 2015 de 12 a 14 hores

Modalitat

Presencial

Campus Extens

Moodle avançat. Qualificacions

 Durada

4 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Tenir experiència en l'ús de la plataforma Moodle

Objectius

Crear un llibre de qualificacions

Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades

Saber importar i exportar qualificacions

Competències

        Ser capaç de gestionar les qualificacions d'una assignatura a Moodle

Continguts

1. El butlletí de qualificacions

2. Les categories i els elements

3. Qualificacions amb càlculs

4. Importa / Exporta qualificacions

Professorat

 Margarita Inaraja Ramón

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

 Del 5 al 12 de febrer de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens 

Elaboració de videotutorials per a la docència universitària

 Durada

5 hores semipresencials (2 h presencials i 3 h a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer les principals utilitats de l’aplicació screencast

Aprendre a elaborar un videotutorial per a ús didàctic

Competències

       Ser capaç de gravar, editar i compartir videotutorials

Continguts

1. Introducció a les aplicacions Jing i Wink. Aplicacions que necessiten descarregar-se al nostre ordinador

2. Procés per crear un videotutorial i editar-lo

3. Compartir els videotutorials i publicar-los

4. Eines screencast en línia: Screencast-O-Matic i d’altres

Professorat

Isabel Torrandell Serra

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 17 al 24 de març (La sessió presencial serà el dia 17 de març de 12 a 14 hores)

Modalitat

Semipresencial

Campus Extens

La configuració d'entorns personals d'aprenentatge (PLE) mitjançant Symbaloo

Durada

4 hores semipresencials (2h presencials i 2h a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Twitter, Google Drive, Facebook, etc.)

Objectius

     Conèixer què és un PLE
Aprendre a utilitzar Symbaloo com a pàgina d’inici per a la configuració del nostre PLE
Analitzar en grup les possibles aplicacions educatives i investigadores que té el PLE

Competències

       Ser capaç d’organitzar el PLE
  Usar Symbaloo per a l’organització del PLE

Continguts

1. Concepte de PLE. Perspectiva tecnològica i pedagògica
2. Utilització de Symbaloo com a eina per a la gestió del PLE
3. Síntesi de les aplicacions educatives i investigadores identificades

Professorat

Marina Arrabal. Seu d'Eivissa

Certificat

Assistència

Dates i horaris

Del 5 al 12 de març de 2014. (Sessió presencial dia 5 de març)

Modalitat

Semipresencial

Campus Extens

Possibilitats educatives de Twitter

 Durada

3 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

     — Assolir habilitats en el maneig de Twitter
— Conèixer i fer ús d’aplicacions de tercers i serveis relatius a Twitter
— Aprendre a cercar, trobar, gestionar i organitzar continguts que es troben a Twitter

Competències

       — Utilitzar Twitter para comunicar-se i compartir informació

Continguts
 1. Com començar a fer servir Twitter Perfil i configuració
 2. Tweets i missatges: cronologia, escurçar URL, fotos i vídeos, missatges directes, respostes i mencions, tops tweets, temes del moment (trend topics), ubicació, etiquetes (#hagstags), Retwittear (RT)
 3. Cerques i funcions. Cercar i trobar gent. Llistes d’usuaris
 4. Integració amb blogs, pàgines web i altres xarxes socials
Professorat

Antoni Martín González

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

26 al 31 d'abril de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

 Durada

10 hores 

Nombre de places

15

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Google Drive, Twitter, Facebook, etc.)

Objectius
 • Afavorir la coordinació i la producció d’equips i grups de treball de manera flexible, gràcies als entorns virtuals
 • Donar a conèixer estratègies per desenvolupar dinàmiques de treball cooperatiu/col·laboratiu en xarxa a través de Wiggio
Competències

Crear un espai a Wiggio

Gestionar un grup

Aplicar les eines que ofereix Wiggio en situacions reals

Organitzar la informació del grup

Continguts

Creació, gestió i organització del grup a Wiggio

La comunicació a través d’aquesta eina

La gestió d’informació i continguts a Wiggio

Professorat

Miriam Conde Vila

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

15 al 27 d'abril de 2015 

Modalitat

A distància

Campus Extens

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

 Durada

10 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

     —      Introduir-se a les xarxes socials i crear un perfil social

        —      Analitzar l’ús de les xarxes socials dins la dinàmica docent i investigadora del docent

        —      Assolir estratègies per relacionar-se amb els alumnes i altres docents a través de les                    xarxes socials i accedir-hi a informació

Competències

Construir un perfil social i aplicar l'ús de les xarxes a dins de la docència

Incorporar noves estratègies comunicatives amb els alumnes i altres investigadors

Continguts

Registre, perfil i configuració de xarxes socials

Recerca de persones/grups i continguts. Creació del propi Personal Learning Network

Utilització de les xarxes socials a la docència i a la investigació

Professorat

Maria Pérez, Maria del Mar Torrens, Margalida Inaraja, Soledad Rodríguez, Antoni Martín

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

7 al 21 de maig de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens

Cerca i filtratge de contingut (content curation) a través de Scoop.it

 Durada

4 hores sempresencials (2h presencials i 2h a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer què és «content curation», i les tècniques per a la seva implementació

Conèixer les característiques generals de diferents eines que serveixen per gestionar continguts

Aprendre a gestionar continguts amb Scoop.it

Competències

Analitzar tècniques per fer la cerca i el filtratge d’informació

Saber crear un tema a Scoop.it

Aplicar les opcions que ofereix Scoop.it en exemples concrets

Continguts

Content curation: tècniques per realitzar la cerca i el filtratge d’informació, i com compartir-ho

La gestió de continguts a través d’Scoop.it

Possibilitats d’ús en la docència

Professorat

Miriam Conde Vila

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 26 de maig a l'1 de juny de 2015 (La sessió presencial serà dia 26 de maig de 12 a 14 h)

Modalitat

Semipresencial

Campus Extens

Creació i utilització de blogs amb finalitat educativa

 Durada

8 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer els blogs i la seva possible utilitat en situacions educatives

Analitzar l’ús dels blogs com a recurs didàctic

Assolir estratègies per dissenyar blogs i gestionar-los

Competències

Fer i gestionar un blog amb intencionalitat educativa

Compartir informació a un blog i donar- hi difusió 

Continguts

Usos del blog com a recurs d’ensenyament/aprenentatge

Configuració d’un blog: format de plana, etiquetes, comentaris, permisos, arxivament, enviament de missatges

Edició i gestió d’entrades i pàgines, i organització de la informació

Publicació d'una imatge, d'un vídeo, d'una presentació de diapositives i d’altres elements multimèdia

Integració amb xarxes socials

Professorat

Antoni Martín González

Certificat

Assistència

Dates i horaris

17 al 26 de febrer de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens

Presentacions digitals efectives en contextos

 Durada

8 hores (2 hores presencials i 6 hores a distància)

Nombre de places

20

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

Aprendre a planificar i estructurar correctament una presentació

Utilitzar la síntesi com a principi bàsic a l'hora de realitzar una presentació

Saber els principis de disseny per utilitzar els elements que componen una presentació

Utilitzar correctament imatges i tipografies en les presentacions

Competències

Saber elaborar un guió per confeccionar una presentació efectiva

Saber aplicar els criteris adequats en l’ús de textos i d’imatges a l’hora de fer una bona presentació

Continguts

1. Introducció: Què és una presentació?

2. L'audiència i el missatge

3. Pautes per a l'elaboració de presentacions: la planificació i el guió

4. L'estructura de la presentació

5. Edició de la presentació

Professorat

Cristina López-Polín 

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 27 d'abril al 6 de maig de 2015 (La sessió presencial serà dia 27 d’abril de 12 a 14 h)

Modalitat

Semipresencial

Campus Extens

Presentacions digitals en línia

 Durada

6 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

És recomanable, però no obligatòria, l’assistència al curs Presentacions digitals efectives en contextos formatius.

Objectius

Conèixer els diferents tipus de serveis de presentacions en línia 

Aprofitar les possibilitats que ofereixen aquests serveis amb finalitats educatives

Competències

Disposar de criteris per a la selecció del servei de distribució i edició de presentacions en línia més adequat al tipus d’informació que es vol transmetre a l’alumnat

Continguts

Introducció a la utilització dels serveis de presentacions en línia: característiques i possibilitats educatives

Edició i distribució de presentacions en línia amb orador

Professorat

Isabel Torrandell Serra

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 2 al 10 de juny de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens

Marcadors socials per a compartir recursos educatius. Diigo

 Durada

8 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Google Drive, Facebook, Twitter, etc.)

Objectius

Conèixer les utilitats que ofereix Diigo com a eina per gestionar informació i per treballar de manera col·laborativa

Aprendre a emprar les diferents utilitats de l’eina

Valorar l’ús de Diigo per a la docència i la investigació

Competències

Saber crear un espai a Diigo i organitzar la informació amb etiquetes

Aplicar les eines que ofereix Diigo en situacions reals

Gestionar un grup i una llista

Continguts

1. Definició de marcadors socials i possibilitats d’ús

2. Característiques de Diigo com a eina per gestionar informació i per treballar de manera col·laborativa

3. Possibilitats que ofereix Diigo per compartir informació a Moodle o a través de la web

Professorat

Miriam Conde

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 16 al 24 de juny de 2015

Modalitat

A distància

Campus Extens

Avaluació a Moodle. Curs Anul·lat

 Durada

15 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer les diferents possibilitats que ofereix Moodle a l’hora d’avaluar

Conèixer els usos de les eines d’avaluació

Aprendre diferents estratègies de qualificació

Competències

Ser capaç d’usar les diferents eines d’avaluació de Moodle a la pràctica docent

Saber desenvolupar una estratègia d’avaluació a Moodle

Continguts

1. Configuració de l’eina tasca i qualificació dels lliuraments

2. Base de dades de preguntes

3. Configuració del qüestionari

4. Gestió dels resultats del qüestionari

5. Gestió del butlletí de qualificacions (butlletí, categories i elements i càlculs)

6. Escales de qualificació

7. Importa/exporta qualificacions

8. Estratègies i bones pràctiques en l’ús d’eines per a l’avaluació a Moodle

Professorat

Marina Arrabal, Margarita Inaraja, Catalina Ordinas, Soledad Rodríguez, Juanjo Rosselló, Aina Torres

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

15 d'abril al 15 de juny de 2015 

Modalitat

A distància

Campus Extens

Moodle avançat. Qüestionaris

 Durada

5 hores (3 hores presencials i 2 hores a distància)

Nombre de places

25

Destinataris

PDI 

Prerequisits

Tenir experiència en l'ús de la plataforma Moodle

Objectiu

Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris

Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes

Entendre els resultats dels qüestionaris

Competències

Saber crear un qüestionari, afegint les preguntes corresponents, i configurar-lo amb les diferents opcions possibles

Saber com interpretar i modificar les puntuacions dels qüestionaris contestats

Continguts

1. Base de dades de preguntes

2. Configuració del qüestionari

3. Gestió dels resultats del qüestionari

Professorat

 Catalina Ordinas Pons

Certificat

 Aprofitament

Dates i horaris

Del 17 al 23 de setembre de 2015 (El 17 de setembre de 12 a 14 hores i dia 22 de setembre de 12 a 13 hores)

Modalitat

Presencial

Campus Extens

 

Llengües (Inscripció tancada)

Reading & Writing (mòdul I)

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (tot i que el caire acadèmic seria essencial).

Continguts

Es treballarà la lectura de temes diversos com:
La literatura, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la ciència, la personalitat, els mitjans de comunicació, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, el clima, la música, els sentiments, la publicitat i així successivament.
La part escrita inclou la producció de:
Resums, assajos i composicions que expressen una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l’elaboració d’un correu electrònic, una carta (formal i informal), un conte, un article, etc.

Professorat

Maria Escalas

Certificat

Assistència

Dates i horaris

3 de novembre de 2014 al 9 de març de 2015. Dilluns i dimecres de les 11:00 hores a les 13:00 hores. Aula AB14 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

Reading & Writing (mòdul II)

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (tot i que el caire acadèmic seria essencial).

Continguts

Es treballarà la lectura de temes diversos com:
La ciència, els mitjans de comunicació, articles acadèmics, el clima, els sentiments, la publicitat, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la personalitat, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, la música, la literatura i així successivament
La part escrita inclourà la producció de:
Resums, assajos i redaccions que expressin una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l'elaboració d'un correu electrònic, una carta (formal i informal), etc., i especialment, d'un article acadèmic.

Professorat

Maria Escalas

Certificat

Assistència

Dates i horaris

4 de novembre de 2014 al 5 de març de 2015. Dimarts i dijous de les 09:00 hores a les 11:00 hores. Aula SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

Teaching Methodologies

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

40 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Obrir el debat entre professors sobre els estils de fer classe que fan servir habitualment i també l’estil o metodologia que farien servir per fer classes en anglès. Fixar metodologies i oferir eines per fer classes en anglès.

Continguts

Aprendre a preparar presentacions de Power Point per ajudar a explicar els continguts en anglès.
Utilitzar materials addicionals (com ara video / gap-filling / listening) per facilitar l’aprenentatge dels continguts en anglès
Repassar vocabulari que fa referència a l’ensenyament general i específic.
Redactar i resumir textos (del català i castellà) a l’anglès de forma clara per als estudiants.

Professorat

Pamela Butcher

Certificat

Assistència

Dates i horaris

4 de novembre de 2014 al 29 de gener de 2015. Dilluns i dimecres de les 12:00 hores a les 14:00 hores

Aula SAL1b de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

 

Gestió, Salut Laboral i Cooperació (1r semestre)

Educació per al Desenvolupament (EpD)

Durada

4 hores

Nombre de places

30

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Contribuir a la transversalització de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) en la formació reglada, amb especial incidència en l’àmbit universitari.
Objectius específics:
Conèixer els fonaments de l’Educació per al desenvolupament per una ciutadania global (cinquena generació) a les universitats.
Informar i facilitar l’accés al professorat als recursos d’EpD i les convocatòries específiques (tant dins com fora de la universitat).
Afavorir un espai de debat i reflexió sobre el repte de la transversalització curricular de l’EpD en la formació reglada.

Continguts

Què és l’EpD i què aporta a les universitats?

Com s’ubica l’EpD en la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) i la seva evolució de l’EpD

Identificació de les quadre modalitats de l’EpD: sensibilització, formació, recerca, mobilització social i incidència política.

Estratègies d’Educació per al desenvolupament i marc legal.

Professorat

Ruth Escribano (Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB)

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AB12. El dia 19 de maig de 10 a 14 hores

Modalitat

Presencial

OCDS

 

Riscs a les instal·lacions radioactives

Durada

5 hores 

Nombre de places

30

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.

Continguts

1. Introducció a les radiacions ionitzants.
2. Magnituds i unitats radiològiques.
3. Detecció i mesura de la radiació.
4. Dosimetria de la radiació.
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic.
6. Protecció radiològica operacional.
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació.
8. Legislació vigent.
9. Pla d’emergència.

Professorat

Francesca Garcias

Trinidad García Barceló

Data i horari

Aula multiusos de l'edifici Cientificotècnic

26, 27 i 28 de gener (Prova d'aprofitament dia 6 de febrer)

26/01/2015 de 16 a 17 hores

27/01/2015 i 28/01/2015 de 16 a 18 hores

Certificat

Aprofitament

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Prevenció

Microsoft Access

Durada

6 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius
Nivell principiant.
Conèixer els principals conceptes i terminologia de les bases de dades.

Crear taules, modificar els seus formats i propietats.

Establir i utilitzar les relacions entre els objectes de la base de dades.

Entendre el concepte de consulta. Crear consultes simples.

Dissenyar i modificar formularis. Utilitzar el quadre d'eines

Dissenyar i modificar informes

Continguts

1.- Introducció a les bases de dades

2.- Creació de taules

3.- Relacions entre taules

4.- Creació de consultes

5.- Creació de formularis

6. -Creació d'informes

Professorat

Isabel Pascual López

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AIJO04. Dies 10 i 11 de febrer 2015  (de 16 a 19 hores)

Modalitat

Presencial

ICE-IRIE

 

De la verificació a l'acreditació: estratègies i habilitats per superar amb èxit aquest camí

Durada

4 hores

Nombre de places

20

Destinataris

Per odre de preferència:

1-Degans i directors de màster

2-Equips deganals i responsables de qualitat de titulacions oficials

3-Membres de las Comissions de Garantia de Qualitat de les titulacions

4-Professorat, en general

Prerequisits

No en té

Objectius

Informar i orientar als assistents

Oferir pautes i estratègies per recorrer amb èxit aquest camí

Sensibilitzar sobre l’importancia d’aquests processos
Continguts

El Sistema de Garantia de Qualitat exigència de l’Espai Europeu d’Educació Superior

Assegurament intern i extern de la qualitat de les titulacions oficials

Interrelacions entre la verificació, l’avaluació i el seguiment, i l’acreditació

Els Outputs interns: elements nuclears d’aquest cami

L’informe d’autoavaluació per a la renovació de l’acreditació (planificació, elaboració, redacció...

Perspectives de futur i canvis en el procés d’acreditació

Pautes i orientacions per realitzar una gestio de qualitat de les titulacions

Professorat

Mª Jesús Mairata

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris
Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AB13. Els dies 17 i 18 de febrer, de 16 a 18 hores
Modalitat

Presencial

 SEQUA

Curs de bioseguretat

 Durada

8 hores

Nombre de places

 

Destinataris

PDI i PAS que treballa amb agents biològics, mostres contaminades i organismes modificats genèticament

Prerequisits

No en té

Objectius

Objectius generals:

- Formar el personal investigador de la UIB sobre els riscs biològics derivats de la seva feina i les normes de bioseguretat, amb la finalitat de disminuir al màxim el risc d'aquirir malalties infeccioses.

- Conèixer els riscs dels organismes modificats genèticament

Objectius específics:

- Identificar els riscs biològics

- Reconèixer i aprendre a utilitzar les instal·lacions de bioseguretat i els elements barrera requerits

- Aconseguir una cultura preventiva en matèria de bioseguretat

Continguts

El curs consta d’una part comuna obligatòria i de 4 mòduls que l’alumnat haurà de realitzar en funció de la feina que faci (no cal fer tots els mòduls):

PART COMUNA. Normativa d’aplicació: agents biològics i organismes modificats genèticament (OMG). Notificacions a l’autoritat competent.

MÒDUL 1. Virus, bacteris, fongs i paràsits: risc biològic i OMG. Mostres d’origen humà, animal o ambiental potencialment contaminades amb agents biològics.

MÒDUL 2. Cultius cel·lulars: risc biològic i OMG.

MÒDUL 3. Manipulació d’animals: risc biològic i OMG.

MÒDUL 4. OMG de plantes: normativa i procediments de treball.

Professorat

Curs impartit pels membres del Comitè de Bioseguretat de la UIB:

•  Antoni Bennàsar Figueras, Àrea de Microbiologia (Departament de Biologia).

•  Priam Villalonga Smith, Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)

•  Jeroni Galmés Galmés, Àrea de Fisiologia Vegetal (Departament de Biologia)

•  Teresa de Francisco Casado, veterinària (Serveis Cientificotècnics)

•  Santiago Hernández Allès, tècnic superior (Servei de Prevenció)

Certificat

Aprofitament

Lloc, dates i horaris

Aula multiusos de l'edifici Cientificotècnic

del 10 al 13 de febrer, de 16 a 18 hores (2h/dia). L'exàmen es farà dia 20 de febrer.

Modalitat

Presencial

Servei de Prevenció

Conducting meetings

  Durada

8 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius
 • Millorar la competència en anglès per seguir i dirigir reunions i per participar-hi
 • Adaptar el discurs comunicatiu als diferents tipus de reunions
Continguts
 • Vocabulari i phrasal verbs usats en el context de les reunions
 • Llenguatge utilitzat en les diferents etapes del desenvolupament d'una reunió
 • Expressions idiomàtiques utilitzades en les reunions
 • Com formular diferents tipus de preguntes en una reunió
 • La interacció en les reunions
Professorat

Isabel Mut (EBAP)

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Gaspar M. de Jovellanos, aula AB11. Els dies 20, 21 i 22 d'abril de 2015, de 16:30 a 19:30 hores i de 17 a 19 hores

Modalitat

Presencial

ICE-IRIE