Oferta formativa 2014

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

LLista d'admesos


 2n CONVOCATÒRIA

Llista d'admesos (2a convocatòria)

 Sol·licitud formació PDI


Accés a l'oferta formativa del G9                                                 

Accés a l'oferta formativa d'altres universitats

 


Normativa

Llista d'admesos (1a convocatòria)

 

 

Innovació docent

CURSOS PRIMERA CONVOCATÒRIA

Aprenentatge Actiu en Grups Nombrosos

Durada

 4 hores

Nombre de places

 40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

 El taller està organitzar de manera que, en finalitzar, els professors participants siguin capaços de:

- Explicar dues o tres estratègies d'aprenentatge actiu viables en grups nombrosos.

- Planificar i dur a terme una activitat d'aprenentatge actiu a la seva pròpia docència.

Competències que es treballaran

• Revisió crítica de la pròpia docència
• Disseny i implementació d’estratègies d’aprenentatge actiu
• Disseny i implementació d’estratègies de retroalimentació

Continguts 

El repte de l'aprenentatge actiu en grups grans

Principis de qualitat

Aprenentatge Cooperatiu en grups grans

La retroalimentació eficient en grups grans

Professorat

Miguel Valero García-Universitat Politècnica de Catalunya

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

2 d'abril de 2014, de 10 a 14 hores. Edifici G. M. de Jovellanos. Aula AA06

Modalitat 

 Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Desenvolupament de competències ètiques en els graus

Durada

4 hores

Nombre de places

20

Destinataris

PDI

Objectius

En termes de resultats d’aprenentatge:

- Anàlisi i discussió sobre la dimensió social de la formació universitària, la responsabilitat social de les universitats i la dimensió ètica en els processos d'aprenentatge i docència a la universitat.

- Anàlisi i identificació, en el seu àmbit de docència universitària, dels diferents espais susceptibles de generar aprenentatge ètic.

- Valoració de la pràctica docent en funció del grau d’incidència en l’aprenentatge ètic dels estudiants.

- Formulació de propostes relacionades amb l‘activitat docent que
optimitzin la dimensió ètica de la formació universitària.

Competències que es treballaran

- Desenvolupament d’un pensament reflexiu sobre el conjunt de la pràctica docent.
- Treball en equips docents.
- Capacitat d’afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària.

Continguts

- Lectura, discussió i argumentació sobre ètica i formació a la universitat.
- Vies d’aprenentatge ètic a la universitat.
- Competències especifiques i transversals de caire o amb implicació ètica.
- Eines per avaluar el grau d’incidència de les activitats d’aprenentatge i docència en l’aprenentatge ètic dels estudiants

Professorat

Miquel Martínez Martín. Catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca consolidat GREM de la Universitat de Barcelona. 

Dates i horaris

Dia 4 de març de 2014, de 10 a 14 h

Aula A14 Guillem Cifre de Colonya

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l'Educació

Disseny de rúbriques per a l'avaluació de competències

Durada

30 hores

Idioma

Castellà

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Manejar les nocions bàsiques sobre estàndards d'acompliment i les seves possibilitats d’operacionalització a través de rúbriques.
Caracteritzar les rúbriques i els avantatges comparatius del seu ús en l'avaluació de l'acompliment a l'aula.
Distingir els tipus de rúbriques, les seves aplicacions i potencial avaluatiu dins de l'aula.
Manejar el procediment general de disseny de rúbriques, considerant les condicions tècniques i pràctiques que s’han de garantir.
Dissenyar rubriques amb finalitats d'avaluació de l'acompliment a l'aula, considerant el seu valor informatiu, el seu valor formatiu i les seves implicacions tècniques i pràctiques.

Continguts

Nocions generals sobre estàndards d'acompliment dins del sistema d'educació superior.
Conceptualització i caracterització de les rúbriques com a eines d'avaluació de l'acompliment acadèmic.
Tipologia i aplicacions de les rúbriques.
Condicions tècniques i pràctiques que ha de complir la rúbrica.
Procediment general i variacions d'enfocament per a la construcció de rúbriques.

Professorat

Ligia Guglietta. Psicòloga, especialista en recursos humans, avaluació i formació per competències i en metodologies quantitatives de les ciències del comportament.

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 18 de Març al 06 de Juny de 2013

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Gestió relacional i comunicació

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

Comprendre els principis del model sistèmic relacional
Aportar eines comunicatives i relacionals
Entendre la creació i manteniment del conflicte
Crear espais de reflexió de la pròpia gestió relacional
 

Continguts

Model sistèmic-relacional
Axiomes de la comunicació
Eines comunicatives
Gestió del conflicte

Metodologia

S’utilitzaran diverses metodologies, com l’expositiva, la participació en dinàmiques de grup i la creació d’espais vivencials-experiencials.

Professorat

Antoni Giner Tarrida

Data i horari

6 i 7 de maig del 2014, de 16:30 a 20 hores i de 10 a 14 hores. Edifici Jovellanos. Aula AB12

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l'Educació
 

L'aprenentatge basat en projectes i altres estratègies com a factors motivadors dels estudiants

Durada

4 hores

Nombre de places

40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Visió pràctica de l’aprenentatge basat en projectes per treballar la motivació de l’estudiant a l’aula.

Donar a conèixer altres metodologies d’aprenentatge per millorar la motivació de l’estudiant

Competències que es treballaran

Donar a conèixer les metodologies d’aprenentatge basat en projectes i el seu impacte en la motivació de l’estudiant.
Visió pràctica de la posada en marxa de les metodologies d’aprenentatge basat en projectes en assignatures pròpies.

Continguts

Principals característiques de l’aprenentatge PBL

Noves metodologies per millorar la motivació

Casos d’aplicació als ensenyaments de l’enginyeria

Viabilitat d’aplicació en assignatures pròpies.

Professorat

Bartomeu Alorda Ladaria (UIB)

Certificat

Assistència

Dates i horaris

18 de març de 2014, de 10 a 14 hores

AA02 edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Metodologia ICLHE

Durada

8 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

Coneixement suficient de la llengua anglesa per a seguir les classes en aquest idioma i participar activament.

Objectius

Presentar els principis bàsics de la metodologia ICLHE
Aportar al professorat estratègies pràctiques d’aplicació a l’aula d’aquesta metodologia d’ensenyament
Involucrar els participants en petites activitats pràctiques per tal que guanyin confiança en l’ús de l’anglès a l’aula
Proporcianar-los informació sobre recursos lingüístics i metodològics d’utilitat

Continguts

• Introduction to ICLHE
• Incorporating the main features of ICLHE into university lectures
• Designing the curriculum - Elements to consider and discuss:
o Content - developing English language materials
o Methodology - communicative approach, scaffolding, pair-work, group-work, active student participation, task-based. The use of visuals, power point, etc.
o Assessment – criteria regarding value given to language
o Resources – English language support, glossaries, the use of authentic materials.

Professorat

Pamela Butcher 

Maria Juan

Certificat

Assistència

Aula, dates i horaris

Edifici Jovellanos, aula AA12

Els dies 11, 15, 18 i 22 de Juny 2015, de les 9 a les 11 hores

Servei o unitat responsable

ICE-IRIE

Modalitat

Presencial

Tècniques d'expressió presencial I: com passar d'informar a comunicar

Durada

10 hores

Nombre de places

18

Destinataris

PDI

Prerequisits

Disposició a revisar i millorar el propi estil comunicatiu. Assumir que es tracta d’un curs d’habilitats i que això requereix presència, acció i implicació personal...I sentit del humor, que ajuda molt.

Objectius

Ajudar als participants a fer un millor us de les seves capacitats comunicatives, per tal de generar més motivació en la seva tasca docent.

Competències que es treballaran

Aprendre els fonaments bàsics de l'oratòria.
Transmetre credibilitat aprenent com motivar més.
Aprendre les claus d’una posada en escena eficaç.

Continguts

Els ingredients bàsics de la comunicació
El factor humà. El missatge sóc jo. Definir la pròpia identitat.
Diem abans de dir. La comunicació no verbal
Les classes son, han de ser, actes comunicatius
L'orador/ponent/professor: Avantatges, barreres i obstacles.

Professorat

Mila Melero

Certificat

Assistència

Lloc, dates i horaris

Edifici Guillen Cifre de Colonya, aula LEC02

els dies 5, 10 i 12 de febrer de 2015. Dia 5/02 de 16 a 20 hores, dies 10/02 i 12/02 de 16 a 19 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

ICE-IRIE

CURSOS SEGONA CONVOCATÒRIA

Ciberplagi acadèmic: estratègies i recursos per a prevenir-lo

Durada

15 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Definir i classificar els diferents tipus de plagi acadèmic en els quals pot incórrer l’alumnat universitari i emmarcar-los en els àmbits principals relatius als principis d’honestedat acadèmica.
Analitzar i descriure les causes principals associades al fet que l’alumnat universitari cometi plagi acadèmic.
Aprofundir en les estratègies documentals i les competències informacionals en entorns acadèmics pel que fa a l’alumnat universitari.
Presentar, descriure i analitzar les mesures i estratègies reglamentàries, tècniques i didàctiques principals que s’han d’adoptar per reduir la prevalença dels casos de plagi acadèmic entre l’alumnat universitari.

Continguts

Introducció als principis fonamentals de l’honestedat acadèmica.
El plagi acadèmic i els principis d’autoria i originalitat en els treballs de l’alumnat universitari.
La profunditat i l’extensió del fenomen: aproximació a l’estat de la qüestió des d’una perspectiva internacional.
Les causes associades al plagi acadèmic.
Internet com a font documental i el plagi acadèmic
Estratègies normatives davant del plagi acadèmic.
Estratègies i recursos per detectar el plagi acadèmic.
Estratègies i recursos per millorar les competències informacionals de l’alumnat universitari.

Professorat

Rubén Comas (UIB)

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

27 d'octubre al 15 de novembre de 2014

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport. Curs ANUL·LAT

Durada

4 hores

Nombre de places

20

Prerequisits

No en té

 

Objectius

Conscienciar al professorat respecte a les necessitats de l’alumnat amb necessitats específiques de suport.

Facilitar al professorat universitari coneixements i recursos per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport.
 

Continguts

 • Alumnes amb necessitats específiques de suport.
 • Serveis universitàris d’atenció a persones amb discapacitat i NES.
 • Adaptacions acadèmiques raonables.
 • Estratègies de compensació.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Exposició audiovisual.
 • Anàlisi de casos.
 • Representació de possibles situacions.
   

Professorat

Dolors Forteza i José Luis Ortego

Certificat

Assistència

Dates i horaris

29 i 30 d'Octubre de 12:00 a 14:00 hores.Aula AB11. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l'Educació

Habilitats socials i resolució de conflictes

Durada

4 hores

Nombre de places

40

Prerequisits

No en té

 

Objectius 

Reconèixer els estils bàsics de resposta en situacions de conflicte interpersonal.

Identificar les diferents posicions perceptives en el conflicte.

Enforcar-se en solucions guanyar-guanyar.

Competències que es treballaran

Comunicació.
Control emocional.
Empatia.
Habilitats de resolució de conflictes.
 

 

Continguts 

 • Habilitats socials.
  1. Definició.
  2. Característiques.
 • Habilitats socials. Efectes:
  1. Sobre els objetius.
  2. Sobre la relació.
  3. Sobre la autoestima.
 • Habilitats socials. Estils de resposta.
  1. Estil passiu. Característiques.
  2. Estil agressiu. Característiques.
  3. Estil assertiu. Característiques.

Professorat

 Gemma Torrens Espinosa (Professora associada de Psicologia de la UIB)

Certificat

 Assistència

Dates i horaris

5 de novembre de 2014, de 16 a 20 hores.

Aula 7. Edifici Anselm Turmeda.

Modalitat 

 Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Estratègies per a millorar la motivació del alumnat

Durada

4 hores

Nombre de places

40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Introduïr una sèrie de pautes i exemples que ajuden a motivar a l’alumnat.

Continguts

Presentació i discussió d’activitats que poden motivar al alumnat.
Exemples d’activitats per motivar i afavorir la participació activa del alumnat en el desenvolupament d’una assignatura.

Professorat

Pilar Roca (UIB)

Certificat

Assistència

Dates i horaris

15 d'Octubre de 2014, de 16 a 20 hores a l'aula 7 de l'edifici Anselm Turmeda (UIB)

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

 

 

Suport a la recerca

CURSOS PRIMERA CONVOCATÒRIA

Gestionar bibliografia i referències amb RefWorks/Mendeley

Durada

2 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

• Ser conscients de la necessitat de gestionar la documentació amb la que es treballa.
• Aprendre a utilitzar RefWorks/Mendeley com a eina personal de gestió de la bibliografia en totes les seves possibilitats.

Continguts

• Què és RefWorks/Mendeley
• Per accedir a RefWorks/Mendeley
• El compte d’usuari
• Organitza la informació en carpetes
• Els formats bibliogràfics
• Exportar i importar referències
• Crear una bibliografia
• Write-N-Cite (cites a peu de pàgina)
• RefShare i altres opcions 2.0
 

Professorat

Marta Macías

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Grup 1: 8 d'abril de 12 a 14 hores.

Grup 2: 9 d'abril de 12 a 14 hores.

Edifici G. M. de Jovellanos. Aula AIJO04

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Biblioteca i Documentació

CURSOS SEGONA CONVOCATÒRIA

Com sol·licitar i obtenir el teu primer sexenni

Durada

8 hores

Nombre de places

40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

 

Objectius

Dotar el professorat dels coneixements necessaris per a l’elaboració i interpretació d’informes basats en paràmetres bibliomètrics.
Oferir els coneixements necessaris per preparar sol·licituds de sexennis.

Continguts

Bases de dades i indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de les publicacions científiques.
Sistemes i criteris d’avaluació de l’activitat investigadora a Espanya.
Indicis de qualitat on i com cercar-los?
Taller de preparació de la sol·licitud de sexennis.
 

Professorat

Miquel Bennasar Veny i Antoni Aguiló Pons, professors del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears

Certificat

Assistència

Dates i horaris

9 i 10 de Desembre de 2014, de 16 a 20 hores.

Aula 7. Edifici Anselm Turmeda.

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Adquisició d'habilitats en la cerca d'informació

Durada

8 hores

Nombre de places

15

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

 

Objectius

Treballar les habilitats i competències informacionals per tal d’incorporar-les en la tasca de cerca d’informació.

Continguts

El treball de les competències informacionals:
• La necessitat d’informació
• Identificació dels recursos disponibles
• Com trobar la informació
• Avaluació de la informació localitzada
• Treballar els resultats
• L’ètica i la responsabilitat en la seva utilització
• Com comunicar i compartir els resultats
• Com gestionar la informació localitzada

Professorat

Marta Macías

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

18 i 19 de novembre de 16 a 20 hores.

Aula AIMOPB. Edifici Mateu Orfila i Rotger.

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Biblioteca i Documentació

 

Teleeducació i TIC

CURSOS PRIMERA CONVOCATÒRIA

Actualització a la versió de Moodle 2.4

Durada

2 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Usuaris amb experiència en l’ús de Moodle. Professors que ja hagin tingut l’assignatura a Campus Extens durant els cursos anteriors.

Objectius

— Conèixer les novetats en la gestió bàsica d’una assignatura en la nova versió de Moodle

Continguts

1. Recull dels canvis més importants de la nova versió

2. Gestió bàsica de l’assignatura a Moodle

Metodologia

Aquest curs s’impartirà en una sessió presencial de dues hores de durada en què es presentaran les novetats de la versió 2.4 de Moodle. Es farà en una aula d’ordinadors de manera que els assistents podran accedir a una assignatura, practicar i demanar tots els dubtes que puguin sorgir.

Professorat

Juanjo Rosselló Vaquer (UIB)

Certificat

Assistència

Dates i horaris

17 de gener de 2014 de 12 a 14 h

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Cerca i filtratge de contingut (content curation) a través de Scoop.It

Durada

3 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

    Conèixer què és «content curation», i les tècniques per a la seva implementació.

    Conèixer les característiques generals de diferents eines que serveixen per gestionar continguts.

    Aprendre a gestionar continguts amb Scoop.it.

Continguts

1.     Content curation: tècniques per realitzar la cerca i el filtratge d’informació, i com compartir-ho.

2.     La gestió de continguts a través de Scoop.it.

3.      Possibilitats d’ús en la docència.

Metodologia

En la primera sessió es treballarà breument el marc conceptual de la proposta, després es passarà al treball pràctic amb l'eina i les diferents opcions d'ús que té.

En les sessions en línia, es proposarà la pràctica de l'ús de l'eina a través del treball individual i d'una proposta de treball col·laboratiu entre els integrants del curs.

Professorat

Miriam Conde Vila

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 4 al 10 de juny de 2014 (la sessió presencial serà dia 4 de juny de 12 a 13.30 h)

Modalitat

Semipresencial (1.5 h presencials i 1.5 h a distància)

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Elaboració de podcasts educatius. ANUL·LAT

Durada

5 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius


— Assolir habilitats en el maneig d’aplicacions de llicència lliure per realitzar i publicar podcast
— Instruir-se a l’edició d’àudio amb el programa Audacity
— Aprendre a emmagatzemar i distribuir els podcast
 

Continguts


1. Aplicacions i formats d’àudio adequats per a la realització de podcast
2. Audacity: editor d’àudio lliure i multiplataforma
3. Emmagatzemament i directoris de podcast
 

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de cinc hores, de les quals tres seran presencials, i les altres dues en línia.
La sessió presencial es dedicarà a explicar els continguts plantejats al curs i a elaborar diverses pràctiques, que es complementaran amb les pràctiques autònomes que es realitzaran en línia.
 

Professorat

Antoni Martín González

Dates i horaris

Del 13 al 20 de febrer de 2014 (la sessió presencials serà el 13 de febrer de 10 a 13 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Elaboració de videotutorials per a la docència universitària

Durada

5 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer les principals utilitats de l’aplicació screencast
— Aprendre a elaborar un videotutorial per a ús didàctic
 

Continguts

1. Introducció a les aplicacions Jing i Wink. Aplicacions que necessiten descarregar-se al nostre ordinador
2. Procés per crear un videotutorial i editar-lo
3. Compartir els videotutorials i publicar-los
4. Eines screencast en línia: Screencast-O-Matic i d’altres
 

Metodologia

La sessió presencial anirà destinada a aprendre el maneig de les aplicacions i les seves principals utilitats. Serà un curs basat en la realització de diverses pràctiques, que els assistents podran continuar durant el temps destinat a la pràctica autònoma i virtual d’una durada de tres hores. La pràctica virtual consistirà en l’elaboració d’un videotutorial que, al final del curs, s’entregarà i es compartirà amb la resta de companys. Durant aquest temps, el professorat del curs oferirà assessorament mitjançant les eines de comunicació, a fi de poder resoldre els dubtes i les qüestions que puguin sorgir.

Professorat

Isabel Torrandell Serra

Dates i horari

Del 26 de març al 2 d’abril de 2014 (la sessió presencial serà el 26 de març de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer la plataforma educativa Moodle

— Aprendre a utilitzar-la
— Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts


1. Iniciació a l'ús de Moodle
2. Opcions del docent
3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Aina Torres Estarellas

Data i horari

Del 21 al 27 de gener de 2014 (les sessions presencials seran els dies 21 i 24 de gener de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Introduir-se a les xarxes socials i crear un perfil social
— Analitzar l’ús de les xarxes socials dins la dinàmica docent i investigadora del docent
— Assolir estratègies per relacionar-se amb els alumnes i altres docents a través de les xarxes socials i accedir-hi a informació
 

Continguts

1. Registre, perfil i configuració de xarxes socials
2. Recerca de persones/grups i continguts. Creació del propi Personal Learning Network
3. Utilització de les xarxes socials a la docència i a la investigació

Metodologia

Aquest curs és totalment a distancia i tindrà una durada de vuit hores.
Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre xarxes socials concretes, en veurem exemples i s’hi experimentarà a fi de tenir un perfil social i el propi Personal Learning Network. Amb l’assessorament en línia del professorat, en tot moment, es treballarà de manera autònoma el perfil, la configuració, la recerca de persones i informació, i la publicació d’informació, sempre amb una intencionalitat educativa.

Professorat

Margarita Inaraja, Antoni Martín, Maria Rosa Pérez, Soledad Rodríguez, Maria del Mar Torrens

Data i horari

Del 14 al 23 de maig de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

La configuració d'entorns personals d'aprenentatge (PLE) mitjançant Symbaloo

Durada

3 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Twitter, Google Drive, Facebook, etc.)

Objectius

― Conèixer què és un PLE
― Aprendre a utilitzar Symbaloo com a pàgina d’inici per a la configuració del nostre PLE
― Analitzar en grup les possibles aplicacions educatives i investigadores que té el PLE

Continguts

1. Concepte de PLE. Perspectiva tecnològica i pedagògica
2. Utilització de Symbaloo com a eina per a la gestió del propi PLE
3. Síntesi de les aplicacions educatives i investigadores identificades

Metodologia

La metodologia serà participativa i tindrà dos grans apartats. Per una banda, la reflexió i el debat sobre el que suposa un PLE i, per l’altra, l’explicació tècnica i pràctica de l’eina Symbaloo.
A partir de l’explicació tècnica, es realitzaran pràctiques tant presencialment com en línia per garantir l’aprenentatge del funcionament de l’eina esmentada. En la part a distància del curs, els assistents mantindran contacte i les tutores faran suport.

Data i horari

Del 6 al 12 de març de 2014 (la sessió presencial serà dia 6 de març de 12 a 13.30 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

La configuració d'entorns personals d'aprenentatge (PLE) mitjançant Symbaloo (Eivissa)

Durada

3 hores

Places

14

Destinataris

PDI de la seu d'Eivissa

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Twitter, Google Drive, Facebook, etc.)

Objectius

― Conèixer què és un PLE
― Aprendre a utilitzar Symbaloo com a pàgina d’inici per a la configuració del nostre PLE
― Analitzar en grup les possibles aplicacions educatives i investigadores que té el PLE

Continguts

1. Concepte de PLE. Perspectiva tecnològica i pedagògica
2. Utilització de Symbaloo com a eina per a la gestió del propi PLE
3. Síntesi de les aplicacions educatives i investigadores identificades

Metodologia

La metodologia serà participativa i tindrà dos grans apartats. Per una banda, la reflexió i el debat sobre el que suposa un PLE i, per l’altra, l’explicació tècnica i pràctica de l’eina Symbaloo.
A partir de l’explicació tècnica, es realitzaran pràctiques tant presencialment com en línia per garantir l’aprenentatge del funcionament de l’eina esmentada. En la part a distància del curs, els assistents mantindran contacte i les tutores faran suport.

Professorat

Marina Arrabal Cormenzana

Data i horari

Del 6 al 12 de març de 2014 (les sessió presencials serà dia 6 de març, horari pendent de concretar)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

La configuració d'entorns personals d'aprenentatge (PLE) mitjançant Symbaloo (Menorca)

Durada

3 hores

Places

14

Destinataris

PDI de la seu de Menorca

Prerequisits

Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Per exemple: blogs, Twitter, Google Drive, Facebook, etc.)

Objectius

― Conèixer què és un PLE
― Aprendre a utilitzar Symbaloo com a pàgina d’inici per a la configuració del nostre PLE
― Analitzar en grup les possibles aplicacions educatives i investigadores que té el PLE

Continguts

1. Concepte de PLE. Perspectiva tecnològica i pedagògica
2. Utilització de Symbaloo com a eina per a la gestió del propi PLE
3. Síntesi de les aplicacions educatives i investigadores identificades

Metodologia

La metodologia serà participativa i tindrà dos grans apartats. Per una banda, la reflexió i el debat sobre el que suposa un PLE i, per l’altra, l’explicació tècnica i pràctica de l’eina Symbaloo.
A partir de l’explicació tècnica, es realitzaran pràctiques tant presencialment com en línia per garantir l’aprenentatge del funcionament de l’eina esmentada. En la part a distància del curs, els assistents mantindran contacte i les tutores faran suport.

Professorat

Soledad Rodríguez Fortuny

Data i horari

Del 6 al 12 de març de 2014 (les sessió presencials serà dia 6 de març, horari pendent de concretar)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Moodle avançat: qualificacions

Durada

4 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

— Crear un llibre de qualificacions
— Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades
— Saber importar i exportar qualificacions
 

Continguts

1. El butlletí de qualificacions
2. Les categories i els elements
3. Qualificacions amb càlculs
4. Importa/Exporta qualificacions

Metodologia

La durada total del curs serà de quatre hores, de les quals dues hores i mitja seran presencials i una i mitja de treball autònom per part dels assistents al curs.
Es tindrà un espai amb alumnes ficticis en el qual es podran posar en pràctica diverses propostes de qualificacions. Es partirà d'un exemple concret que es desenvoluparà a l'assignatura fictícia.

Dates i horari

Opció 1: Del 6 al 12 de febrer de 2014 (les sessions presencials seran els dies 6 de febrer de 12 a 13.30 h i dia 11 de febrer de 12 a 13 h)

Opció 2: Del 17 al 23 de juliol de 2014 (les sessions presencials seran el dies 17 de juliol de 12 a 13.30 h i 22 de juliol de 12 a 13 h)

Opció 3: Del 25 de setembre a l’1 d’octubre de 2014 (les sessions presencials seran el dies 25 de setembre de 12 a 13.30 h i el 30 de setembre de 12 a 13 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Moodle avançat: qüestionaris

Durada

5 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

— Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris
— Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes
— Entendre els resultats dels qüestionaris
 

Continguts

1. Base de dades de preguntes
2. Configuració del qüestionari
3. Gestió dels resultats del qüestionari
 

Metodologia

La durada total del curs serà de cinc hores, tres de les quals seran presencials i dues de treball autònom per part dels assistents al curs. A les sessions presencials s’explicarà el funcionament i la configuració de l’eina Qüestionaris i de la base de dades de preguntes; però, abans de crear un qüestionari, els assistents al curs veuran primer el punt de vista de l’estudiant, per tal de conèixer totes les possibilitats que tenen al seu abast. El treball autònom consistirà a posar en pràctica el que s’ha après a les sessions presencials.

Professorat

Catalina Ordinas Pons

Data i horari

Opció 1: Del 31 de gener al 5 de febrer de 2014 (les sessions presencials seran els dies 31 de gener de 12 a 14 h i 4 de febrer de 12 a 13 h)

Opció 2: Del 10 al 16 de juliol de 2014 (les sessions presencials seran els dies 10 de juliol de 12 a 14 h i 15 de juliol de 12 a 13 h)

Opció 3: Del 18 al 24 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 18 de setembre de 12 a 14 h i 23 de setembre de 12 a 13 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Marcadors socials: Diigo ANUL·LAT

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

― Conèixer les utilitats que ofereix Diigo com a eina per gestionar informació i per treballar de manera col•laborativa.
— Aprendre a emprar les diferents utilitats de l’eina.
 

Continguts

1. Definició de marcadors socials i possibilitats d’ús.
2. Característiques de Diigo com a eina per gestionar informació i per treballar de manera col•laborativa.
3. Possibilitats que ofereix Diigo per compartir informació a Moodle o a través de la web

Metodologia

Atès que és un curs totalment en línia, es proposarà un itinerari formatiu i es posaran a disposició dels participants tots els recursos necessaris que els permetin realitzar les pràctiques proposades. Els participants han de treballar de manera autònoma i també han de compartir amb els companys de curs els seus comentaris i marcadors socials a través de Moodle i de Diigo.

Professorat

Miriam Conde Vila

Data i horari

Del 18 al 25 de març de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Moodle mitjà. Eina per a lliurar activitats amb Moodle: tasques

Durada

2 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Haver fet el curs d’Iniciació a Moodle o tenir experiència en l’ús de la plataforma

Objectius

— Conèixer l’activitat Tasca i els tipus que n'hi ha
— Aprendre a qualificar-les
— Aplicar escales a les tasques
— Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta activitat
 

Continguts

1. Què és una tasca?
2. Tipus i opcions configurables de les tasques
3. Generació i enviament de tasques
4. Qualificació de tasques
5. Creació d’escales
6. Usos pedagògics de les tasques

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de dues hores en una única sessió presencial. Aquesta sessió constarà, d’una banda, de l’explicació dels continguts del programa del curs i d’altra es durà a terme una pràctica, com a exemple, per tal de veure les aplicacions didàctiques que se li poden donar, així com familiaritzar-nos amb la visió i els problemes que poden sorgir als alumnes.
 

Professorat

Aina Torres Estarellas

Data i horari

Opció 1: 28 de gener de 2014 de 12 a 14 h

Opció 2: 9 de juliol de 2014 de 12 a 14 h

Opció 3: 16 de setembre de 2014 de 12 a 14 h

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Pissarra digital (Menorca)

Durada

3 hores

Places

15

Destinataris

PDI de la seu de Menorca

Objectius

— Conèixer el funcionament i saber configurar la pissarra digital
— Conèixer les possibilitats educatives de les pissarres digitals

Continguts

1. Característiques i elements de configuració d’una pissarra digital
2. Utilització de la pissarra digital com a eina didàctica

Metodologia

En una sessió es veurà una introducció teòrica al sistema de pissarra digital. Explicació pràctica del funcionament. Pràctiques dels assistents amb la pissarra.

Professorat

Soledad Rodríguez Fortuny

Data i horari

Pendent de concretar, maig de 2014

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Campus Extens
 

Pissarra digital

Durada

3 hores

Places

15

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer el funcionament i saber configurar la pissarra digital
— Conèixer les possibilitats educatives de les pissarres digitals
 

Continguts

1. Característiques i elements de configuració d’una pissarra digital
2. Utilització de la pissarra digital com a eina didàctica

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de tres hores presencials, en les quals es combinarà l’explicació dels continguts del curs i una part pràctica, per tal d’afavorir un aprenentatge actiu
 

Professorat

Aina Torres Estarellas

Data i horari

20 de maig de 2014 de 10 a 13 h

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Pissarra digital (Eivissa)

Durada

3 hores

Places

15

Destinataris

PDI de la seu d'Eivissa

Objectius

— Conèixer el funcionament i saber configurar la pissarra digital
— Conèixer les possibilitats educatives de les pissarres digitals
 

Continguts

1. Característiques i elements de configuració d’una pissarra digital
2. Utilització de la pissarra digital com a eina didàctica
 

Metodologia

En una sessió es veurà una introducció teòrica al sistema de pissarra digital. Explicació pràctica del funcionament. Pràctiques dels assistents amb la pissarra.

Professorat

Marina Arrabal Cormenzana

Data i horari

Pendent de concretar, maig de 2014

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Possibilitats educatives de Twitter

Durada

3 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Assolir habilitats en el maneig de Twitter
— Conèixer i fer ús d’aplicacions de tercers i serveis relatius a Twitter
— Aprendre a cercar, trobar, gestionar i organitzar continguts que es troben a Twitter

Continguts

1. Com començar a fer servir Twitter
2. Perfil i configuració
3. Tweets i missatges: cronologia, escurçar URL, fotos i vídeos, missatges directes, respostes i mencions, tops tweets, temes del moment (trend topics), ubicació, etiquetes (#hagstags), Retwittear (RT)
4. Cerques i funcions. Cercar i trobar gent. Llistes d’usuaris
5. Integració amb blocs, pàgines web i altres xarxes socials

Metodologia

El curs té una sessió presencial de dues hores on s'explicaran els continguts del curs i on els participants faran pràctiques que es complementaran amb una hora de pràctiques autònomes, que es realitzaran en línia amb el suport del professor.

Professorat

Antoni Martín González

Data i horari

Del 3 al 9 d’abril de 2014 (la sessió presencial serà dia 3 d’abril de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Presentacions digitals efectives en contextos formatius

Durada

8 hores

Places

20

Destinataris

PDI

Objectius

— Aprendre a planificar i estructurar correctament una presentació
— Utilitzar la síntesi com a principi bàsic a l'hora de realitzar una presentació
— Saber els principis de disseny per utilitzar els elements que componen una presentació
— Utilitzar correctament imatges i tipografies en les presentacions
— Conèixer els errors més comuns que hem d'evitar

Continguts

1. Introducció: Què és una presentació?
2. L'audiència i el missatge
3. Pautes per a l'elaboració de presentacions: la planificació i el guió
4. L'estructura de la presentació
5. Edició de la presentació

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de 8 hores. En la sessió presencial (2 hores) es veurà una aproximació teòrica dels errors més comuns que es cometen i els elements que componen una presentació, per a després, a distància, anar analitzant i treballant cada un d'aquests.
En cada una de les sessions s’ha de treballar una pràctica autònoma per assolir continguts; per últim els alumnes hauran d'entregar una pràctica final en la qual es treballi tot el que s’ha vist en el curs.

Professorat

Cristina López-Polín Hernanz

Data i horari

Del 5 al 13 de maig de 2014 (la sessió presencial serà dia 5 de maig de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens
 

Presentacions digitals en línia

Durada

4,5 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

És recomanable però no obligatòria l’assistència al curs «Presentacions digitals efectives en contextos formatius».

Objectius

      Conèixer els diferents tipus de serveis de presentacions en línia.  

      Aprofitar les possibilitats que ofereixen aquests serveis amb finalitats educatives.

Continguts

1.     Introducció a la utilització dels serveis de presentacions en línia: característiques i possibilitats educatives.

2.     Edició i distribució de presentacions en línia amb orador.

Metodologia

Aquest curs serà semipresencial i tindrà un caràcter totalment pràctic. Es farà una sessió presencial d’una hora i mitja per treballar els tipus i les característiques dels serveis més destacats que en l’actualitat permeten la creació de presentacions en línia.

La resta d’hores es treballaran a distància. Es posaran a l’abast dels assistents les pràctiques guiades i els recursos necessaris per tal de guiar l’aprenentatge personalitzat dels aprenents.

Professorat

Isabel Torrandell Serra

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 28 de maig al 2 de juny de 2014 (la sessió presencial serà dia 28 de maig de 12 a 13.30 h)

Modalitat

Semipresencial (1.5 h presencials, 3 h a distància)

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

Durada

10 hores

Nombre de places

25

Objectius

  Afavorir la coordinació i la producció d’equips i grups de treball de manera flexible, gràcies als entorns virtuals.

  Donar a conèixer estratègies per desenvolupar dinàmiques de treball cooperatiu/col·laboratiu en xarxa a través de Wiggio.

Continguts

1.     Creació, gestió i organització del grup a Wiggio.

2.     La comunicació a través d’aquesta eina.

3.     La gestió d’informació i continguts a Wiggio.

Metodologia

Atès que és un curs totalment en línia, es proposarà un itinerari formatiu i es posaran a disposició dels participants tots els recursos necessaris que els permetin realitzar les pràctiques proposades. Els participants han de treballar de manera autònoma i també han de compartir activitats amb els companys a través de Wiggio.

Professorat

Miriam Conde Vila

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 9 al 16 d'abril de 2014

Modalitat

A distància

Servei o unitat responsable

Campus Extens

CURSOS SEGONA CONVOCATÒRIA

Creació i utilització de blogs amb finalitat educativa

Durada

8 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer els blogs i la seva possible utilitat en situacions educatives
— Analitzar l’ús dels blogs com a recurs didàctic
— Assolir estratègies per dissenyar blogs i gestionar-los

Continguts

1.     Usos del blog com a recurs d’ensenyament/aprenentatge

2.     Configuració d’un bloc: format de plana, etiquetes, comentaris, permisos, arxivament, enviament de missatges

3.     Edició i gestió d’entrades i pàgines, i organització de la informació

4.     Publicació d'una imatge, d'un vídeo, d'una presentació de diapositives i d’altres elements multimèdia

5.   Integració amb xarxes socials

 

Metodologia

Aquest curs és totalment a distancia i tindrà una durada de vuit hores.
Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre la tipologia, l’estructura i les utilitats dels blogs, se'n veuran exemples i s’hi experimentarà a fi de fer-ne el propi. Amb l’assessorament en línia del professor en tot moment, es treballarà de manera autònoma el disseny, la configuració del blog i la publicació de continguts sempre amb una intencionalitat educativa.

Professorat

Antoni Martín González, Isabel Torrandell Serra

Dates i horaris

Del 26 de novembre al 4 de desembre de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Curs bàsic de dubtes i recursos lingüístics en xarxa

Durada

4 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer les principals eines lingüístiques a xarxa
— Adquirir destreses per resoldre dubtes lingüístics de caire general a través de la xarxa de manera autònoma
— Agilitar el temps de cerca
 

Continguts

1.     Temari teòric (ortografia, morfologia, sintaxi)

2.   Recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors, autoaprenentatge...)

 

Metodologia

Aquest és un curs en línia. Tindrà una durada aproximada de quatre hores i serà totalment pràctic.
Es posaran a disposició dels assistents els recursos necessaris relacionats amb els continguts del curs. Els assistents han de treballar, de manera autònoma, aquests continguts seguint les pautes que es donin. Durant aquest procés podran compartir les seves experiències amb els companys del curs i amb les tutores a través del fòrum de Moodle.

Professorat

Rosa de Ozollo, Maria Pérez, M. del Mar Torrens

Dates i horaris

Del 9 al 16 de desembre de 2014

Certificament

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Edició de pàgines web amb serveis web 2.0

Durada

10 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

      Conèixer l’estructura i els elements d’una pàgina web

      Adquirir destreses en el maneig de les eines bàsiques i avançades d’una eina d’edició de pàgines web

—       Aconseguir dissenyar un projecte web seguint els principis d’usabilitat

 

Continguts

1. Qüestions bàsiques del disseny web

2. Presentació de l’eina de disseny web

3. Funcions bàsiques

4. Estil

5. Integració de mitjans auditius, visuals i altres elements.

6. Administració d’un lloc web i publicació

 

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de deu hores, de les quals quatre seran presencials i les sis restants en línia.
Les sessions presencials, de dues hores de durada, es dedicaran a explicar les utilitats del programa i a practicar-les a partir dels exercicis que el professor del curs proposi. La resta d'hores es destinaran al disseny d’un projecte web. Els participants al curs han de treballar de manera autònoma, per a la qual cosa comptaran amb la tutorització en línia del professor.

Professorat

Antoni Martín González, Isabel Torrandell Serra

Dates i horaris

Del 13 al 22 de novembre de 2014 (les sessions presencials seran dia 13 i 14 de novembre de 12 a 14 h)

Certificament

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Eines ofimàtiques en línia

Durada

4 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer les principals suites ofimàtiques en línia que hi ha a xarxa
— Aprofitar les possibilitats que ofereixen les suites en línia amb una finalitat educativa
 

Continguts

1. Introducció a la utilització de suites ofimàtiques en línia

2. Organització i gestió d’activitats amb les suites ofimàtiques en línia

3. Les possibilitats d’aquestes eines en el treball col•laboratiu

 

Metodologia

Aquest és un curs en línia. Tindrà una durada aproximada de quatre hores i serà totalment pràctic.

Es posaran a disposició dels assistents els recursos necessaris relacionats amb els continguts del curs. Els

assistents han de treballar, de manera autònoma, aquests continguts seguint les pautes que es donin. Durant

aquest procés podran compartir les seves experiències amb els companys del curs i amb els tutors a través del

fòrum de Moodle.
 

Professorat

Rosa de Ozollo, Juanjo Rosselló, Aina Torres

Dates i horaris

Del 19 al 25 de novembre de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Estratègies didàctiques en xarxa a Moodle ANUL·LAT

Durada

10 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

És un requisit indispensable que el professorat hagi fet el curs d’Iniciació a Moodle o que conegui l'ús de les eines bàsiques d'aquesta plataforma educativa.

Objectius

— Identificar i analitzar les característiques bàsiques de les principals tècniques didàctiques utilitzades en la docència a través de la xarxa
— Experimentar diferents formes de treball a través de la xarxa
— Reflexionar sobre les possibilitats i limitacions que té l’ús d’una eina de teleeducació com és Moodle
— Compartir i comentar experiències concretes de docència a través de la xarxa.

 

Continguts

 1. Introducció a la docència virtual i a la utilització d’una plataforma educativa (Moodle)
 2. Tutorització en els entorns virtuals
 3. Organització i gestió d’un debat mitjançant un fòrum
 4. Aprenentatge col•laboratiu
 5. Estudi de casos

Metodologia

El curs es desenvoluparà completament en línia i s'assignarà un tutor a cada participant del curs.
La dinàmica d’aquest curs consisteix en el fet que els assistents desenvolupin el paper d’estudiant durant tot el curs en les activitats que realitzarem, per tal que experimenten i coneguin el que implica per a l'alumnat la realització d’aquest tipus d’activitats.
Aquest curs està plantejat com a referent pràctic, de manera que els participants tinguin un exemple clar de com dur a terme experiències didàctiques a través de la xarxa.
La metodologia serà activa, i requereix una constant i continuada participació; es recomana la lectura prèvia dels continguts del tema com punt de partida per treballar les diferents activitats proposades. Les activitats es realitzaran a través de les eines de la plataforma educativa (fòrums, tasques, qüestionaris, etc.). 

Professorat

Marina Arrabal Cormenzana, Soledad Rodríguez Fortuny

Data i horari

Del 2 al 24 d’octubre de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens
 


 

Iniciació a Moodle ANUL·LAT

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer la plataforma educativa Moodle
— Aprendre a utilitzar-la
— Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle
2. Opcions del docent
3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.
Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Juanjo Rosselló Vaquer

Data i horari

De l'1 al 7 de juliol de 2014 (les sessions presencials seran els dies 1 i 4 de juliol de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle (Eivissa)

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI de la seu d'Eivissa

Objectius

      Conèixer la plataforma educativa Moodle

      Aprendre a utilitzar-la

—       Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Marina Arrabal Cormenzana

Data i horari

Del 8 al 15 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 8 i 12 de setembre de 19 a 21 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle (Menorca)

Durada

8 hores

Places

14

Destinataris

PDI de la seu de Menorca

Objectius

      Conèixer la plataforma educativa Moodle

      Aprendre a utilitzar-la

—       Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Soledad Rodríguez Fortuny

Data i horari

Del 15 al 19 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 15 i 17 de setembre, pendent de concretar hores)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle ANUL·LAT

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer la plataforma educativa Moodle
— Aprendre a utilitzar-la
— Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle
2. Opcions del docent 
3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.
Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Juanjo Rosselló Vaquer

Data i horari

Del 9 al 15 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 9 i 12 de setembre de 12 a 14 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Iniciació a Moodle

Durada

8 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

— Conèixer la plataforma educativa Moodle
— Aprendre a utilitzar-la
— Desenvolupar les funcions necessàries per treballar la seva assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

1. Iniciació a l'ús de Moodle
2. Opcions del docent 
3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.
Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Professorat

Juanjo Rosselló Vaquer

Data i horari

Del 9 al 15 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 9 i 12 de setembre de 16 a 18 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable


Campus Extens

Introducció a la imatge digital: edició amb GIMP

Durada

10 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Objectius

-          Conèixer els conceptes bàsics de la imatge digital

-          Reconèixer formats i l'ús d'aquests en diferents suports

-          Reconèixer els modes de color i l'ús d'aquests

-          Adaptar les resolucions de la imatge en cada un dels projectes

-          Utilitzar, de manera bàsica, les diferents eines de Gimp

-       Retocar una imatge per a la web i editar-la

 

Continguts

1.    La imatge digital: conceptes bàsics

2.    Aplicació dels coneixements a un editor gràfic

3.    Eines de l’editor Gimp

4.    Edició amb capes i rutes en Gimp

5.    Ús bàsics dels filtres

6.  Edició d’una imatge amb diferents finalitats: impressió, presentació i web

 

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de deu hores, en la modalitat a distància. Els continguts s’oferiran a través de videotutorials, presentacions, etc., a partir dels quals es realitzaran els exercicis tutelats. D'altra banda, es duran a terme una sèrie d’exercicis proposats per la professora amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements adquirits.

Professorat

Cristina López-Polín Hernanz

Data i horari

Del 28 d’octubre al 12 de novembre de 2014

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Moodle avançat: qualificacions

Durada

4 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

— Crear un llibre de qualificacions
— Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades
— Saber importar i exportar qualificacions
 

Continguts

1. El butlletí de qualificacions
2. Les categories i els elements
3. Qualificacions amb càlculs
4. Importa/Exporta qualificacions

Metodologia

La durada total del curs serà de quatre hores, de les quals dues hores i mitja seran presencials i una i mitja de treball autònom per part dels assistents al curs.
Es tindrà un espai amb alumnes ficticis en el qual es podran posar en pràctica diverses propostes de qualificacions. Es partirà d'un exemple concret que es desenvoluparà a l'assignatura fictícia.

Dates i horari

Opció 1: Del 6 al 12 de febrer de 2014 (les sessions presencials seran els dies 6 de febrer de 12 a 13.30 h i dia 11 de febrer de 12 a 13 h)

Opció 2: Del 17 al 23 de juliol de 2014 (les sessions presencials seran el dies 17 de juliol de 12 a 13.30 h i 22 de juliol de 12 a 13 h)

Opció 3: Del 25 de setembre a l’1 d’octubre de 2014 (les sessions presencials seran el dies 25 de setembre de 12 a 13.30 h i el 30 de setembre de 12 a 13 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Moodle avançat: qüestionaris

Durada

5 hores

Places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle

Objectius

— Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris
— Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes
— Entendre els resultats dels qüestionaris
 

Continguts

1. Base de dades de preguntes
2. Configuració del qüestionari
3. Gestió dels resultats del qüestionari
 

Metodologia

La durada total del curs serà de cinc hores, tres de les quals seran presencials i dues de treball autònom per part dels assistents al curs. A les sessions presencials s’explicarà el funcionament i la configuració de l’eina Qüestionaris i de la base de dades de preguntes; però, abans de crear un qüestionari, els assistents al curs veuran primer el punt de vista de l’estudiant, per tal de conèixer totes les possibilitats que tenen al seu abast. El treball autònom consistirà a posar en pràctica el que s’ha après a les sessions presencials.

Professorat

Catalina Ordinas Pons

Data i horari

Opció 1: Del 31 de gener al 5 de febrer de 2014 (les sessions presencials seran els dies 31 de gener de 12 a 14 h i 4 de febrer de 12 a 13 h)

Opció 2: Del 10 al 16 de juliol de 2014 (les sessions presencials seran els dies 10 de juliol de 12 a 14 h i 15 de juliol de 12 a 13 h)

Opció 3: Del 18 al 24 de setembre de 2014 (les sessions presencials seran els dies 18 de setembre de 12 a 14 h i 23 de setembre de 12 a 13 h)

Certificat

Aprofitament

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Qüestionaris i qualificacions a Moodle

Durada

10 hores

Nombre de places

14

Destinataris

PDI de la seu d’Eivissa

Prerequisits

Usuaris amb experiència en l’ús de Moodle

Objectius

— Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris

— Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes

— Entendre els resultats del qüestionari

— Crear un llibre de qualificacions

— Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades

— Saber importar i exportar qualificacions

Continguts

1.     Base de dades de preguntes

2.     Configuració del qüestionari

3.     Gestió dels resultats del qüestionari

4.     El butlletí de qualificacions

5.     Les categories i els elements

6.     Qualificacions amb càlculs

7.      Importa/exporta qualificacions

Metodologia

La durada total del curs serà de vuit hores, de les quals sis seran presencials i dues de treball autònom per part dels assistents al curs. A les sessions presencials s’explicarà el funcionament i la configuració de l’eina Qüestionaris així com les possibilitats del llibre de qualificacions. El treball autònom consistirà a posar en pràctica el que s’ha après a les sessions presencials.

A Campus Extens disposaran d’un curs on trobaran recursos i manuals sobre l’eina, i espais de comunicació per plantejar els dubtes que puguin sorgir en el moment de posar en pràctica el que s’ha après al curs, i poder intercanviar experiències.

Professorat

Marina Arrabal Cormenzana

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 13 d'octubre al 4 de novembre de 2014 (sessions presencials pendent de concretar)

Modalitat

Semipresencial (6 h presencials i 4 h a distància)

Servei o unitat responsable

Campus Extens

Qüestionaris i qualificacions a Moodle

Durada

10 hores

Nombre de places

14

Destinataris

PDI de la seu de Menorca

Prerequisits

Usuaris amb experiència en l’ús de Moodle

Objectius

— Aprendre a crear i a gestionar els qüestionaris

— Aprendre a crear i a gestionar la base de dades de preguntes

— Entendre els resultats del qüestionari

— Crear un llibre de qualificacions

— Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades

— Saber importar i exportar qualificacions

Continguts

1.     Base de dades de preguntes

2.     Configuració del qüestionari

3.     Gestió dels resultats del qüestionari

4.     El butlletí de qualificacions

5.     Les categories i els elements

6.     Qualificacions amb càlculs

7.      Importa/exporta qualificacions

Metodologia

La durada total del curs serà de vuit hores, de les quals sis seran presencials i dues de treball autònom per part dels assistents al curs. A les sessions presencials s’explicarà el funcionament i la configuració de l’eina Qüestionaris així com les possibilitats del llibre de qualificacions. El treball autònom consistirà a posar en pràctica el que s’ha après a les sessions presencials.

A Campus Extens disposaran d’un curs on trobaran recursos i manuals sobre l’eina, i espais de comunicació per plantejar els dubtes que puguin sorgir en el moment de posar en pràctica el que s’ha après al curs, i poder intercanviar experiències.

Professorat

Soledad Rodríguez Fortuny

Certificat

Aprofitament

Dates i horaris

Del 14 al 24 d'octubre de 2014 (sessions presencials pendent de concretar)

Modalitat

Semipresencial (6 h presencials i 4 h a distància)

Servei o unitat responsable

Campus Extens

 

Llengües

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

Reading & Writing (mòdul I)

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (tot i que el caire acadèmic seria essencial).

Continguts

Es treballarà la lectura de temes diversos com:
La literatura, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la ciència, la personalitat, els mitjans de comunicació, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, el clima, la música, els sentiments, la publicitat i així successivament.
La part escrita inclou la producció de:
Resums, assajos i composicions que expressen una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l’elaboració d’un correu electrònic, una carta (formal i informal), un conte, un article, etc.

Professorat

Maria Escalas

Certificat

Assistència

Dates i horaris

3 de novembre de 2014 al 9 de març de 2015. Dilluns i dimecres de les 11:00 hores a les 13:00 hores. Aula AB14 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

Teaching Methodologies

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

40 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Obrir el debat entre professors sobre els estils de fer classe que fan servir habitualment i també l’estil o metodologia que farien servir per fer classes en anglès. Fixar metodologies i oferir eines per fer classes en anglès.

Continguts

Aprendre a preparar presentacions de Power Point per ajudar a explicar els continguts en anglès.
Utilitzar materials addicionals (com ara video / gap-filling / listening) per facilitar l’aprenentatge dels continguts en anglès
Repassar vocabulari que fa referència a l’ensenyament general i específic.
Redactar i resumir textos (del català i castellà) a l’anglès de forma clara per als estudiants.

Professorat

Pamela Butcher

Certificat

Assistència

Dates i horaris

4 de novembre de 2014 al 29 de gener de 2015. Dilluns i dimecres de les 12:00 hores a les 14:00 hores

Aula SAL1b de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

Reading & Writing (mòdul II)

La inscripció al cursos de llengües va finalitzar a principis de novembre

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (tot i que el caire acadèmic seria essencial).

Continguts

Es treballarà la lectura de temes diversos com:
La ciència, els mitjans de comunicació, articles acadèmics, el clima, els sentiments, la publicitat, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la personalitat, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, la música, la literatura i així successivament
La part escrita inclourà la producció de:
Resums, assajos i redaccions que expressin una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l'elaboració d'un correu electrònic, una carta (formal i informal), etc., i especialment, d'un article acadèmic.

Professorat

Maria Escalas

Certificat

Assistència

Dates i horaris

4 de novembre de 2014 al 5 de març de 2015. Dimarts i dijous de les 09:00 hores a les 11:00 hores. Aula SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Modalitat

Presencial

Servei Lingüístic

CURSOS PRIMERA CONVOCATÒRIA

Curs del nivell C1 de llengua catalana ANUL·LAT

Durada

60 hores 

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

Comprendre una àmplia gamma de textos orals i escrits, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, produir textos clars i ben estructurats i detallats.

Continguts

Fonètics, lèxics, morfosintàctics i ortogràfics.

Professorat

Francisca Latorre

Certificat

Assistència

Dates i horaris

Del 4 de febrer al 29 de maig de 2014; dimarts i dijous de les 12 a les 14 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

Curs del nivell C2 de llengua catalana ANUL·LAT

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé acreditar el nivell anterior amb algun certificat oficial.

Objectius

Comprendre sense dificultat qualsevol tipus de producció oral, entendre correctament qualsevol tipus de text, escriure òptimament textos personals i professionals, parlar de manera ben estructurada i fluïda demostrant un ampli domini lèxic i d’expressions idiomàtiques.

Continguts

Fonètics, lèxics, morfosintàctics i ortogràfics.

Professorat

Cristina Robles.

Certificat

Assistència

Dates i horaris

Del 4 de febrer al 29 de maig de 2014; dimarts i dijous de les 12 a les 14 hores

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

Oral English for Beginners

Durada

 40 hores

Nombre de places

 25

Modalitat

Presencial

Prerequisits

No en té

Objectius

Es tracta d’una versió inicial de l’Oral Skills in English, per a persones que comencen a parlar l’anglès.

L'objectiu és millorar les habilitats de comunicació oral dels estudiants (parlar, escoltar i conversar) en anglès.

Continguts 

• Oferir assessorament i recomanacions
• Exposar activitats diàries
• Descriure persones (descripció física i trets de la personalitat)
• Donar indicacions
• Parlar sobre la família
• Fer una presentació personal
• Repassar els nombres (ordinals, cardinals, indicacions temporal).
• Expressar opinions i preferències
• Expressar aficions i gusts personals
• Parlar del temps.

Professorat

Rosa Maria Moreno Redondo

Metodologia

Es requereix assistència a classe i participació. Les sessions s’encetaran amb una classe teòrica, una breu introducció dels punts gramaticals i el vocabulari necessari; la resta de sessions seran pràctiques, i es dividiran els estudiants en grups mitjans o petits.

Certificat

Assistència

Dates i horaris

Del 27 de gener al 14 de març de 2014; dilluns, dimecres i divendres de les 12 a les 14 hores.

Edifici Jovellanos. Aula AB12

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

Reading and Writing

Durada

 60 hores

Nombre de places

 25

Destinataris

PDI

Modalitat

Presencial

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius 

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (tot i que el caire acadèmic seria essencial).

Continguts 

 Es treballarà la lectura de temes diversos com:
• La literatura, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la ciència, la personalitat, els mitjans de comunicació, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, el clima, la música, els sentiments, la publicitat i així successivament.

La part escrita inclou la producció de:
• Resums, assajos i composicions que expressen una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l’elaboració d’un correu electrònic, una carta (formal i informal), un conte, un article, etc.

Professorat

Llorenç Romera

Dates i horaris

Del 3 de febrer al 21 de maig de 2014; dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores.

Aula AB 14, edifici Jovellanos.

Metodologia

La metodologia dels curs és comunicativa i els continguts estan plantejats com a funcions que serveixen per guiar les activitats de la classe. L’objectiu és millorar essencialment la comprensió lectora i l’expressió escrita, tot i que no es deixaran de banda altres com la comprensió oral, la interacció oral, i l’expressió oral.

Certificat

Assistència

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

Teaching Methodologies

Durada

60 hores

Nombre de places

25

Modalitat

Presencial

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim.

Objectius

Obrir el debat entre professors sobre els estils de fer classe que fan servir habitualment i també l’estil o metodologia que farien servir per fer classes en anglès. Fixar metodologies i oferir eines per fer classes en anglès.

Continguts

Aprendre a preparar presentacions de Power Point per ajudar a explicar els continguts en anglès
Utilitzar materials addicionals (com ara video / gap-filling / listening) per facilitar l’aprenentatge dels continguts en anglès
Repassar vocabulari que fa referència a l’ensenyament general i específic
Redactar i resumir textos (del català i castellà) a l’anglès de forma clara per als estudiants.

Metodologia

Seran classes teòriques i pràctiques; sobretot, però, es farà èmfasi en la part pràctica del curs, per tal de preparar el docent per impartir docència en llengua anglesa.

Certificat

Assistència

Professorat

Karen Jacobs

Dates i horaris

Del 17 de març al 4 de juny de 2014; dilluns i dimecres de les 12 a les 14 hores i dijous de les 12.30 a les 14.30 hores.

Aula AB 13, edifici Jovellanos.

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

CURSOS SEGONA CONVOCATÒRIA

Reading and Writing (II)

Durada

 60 hores

Nombre de places

25

Destinataris

PDI

Prerequisits

Convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès com a mínim

Objectius

Treballar les tècniques de lectura, comprensió i escriptura de textos de caire acadèmic i no acadèmic (en especial, del primer).

Competències

En acabar el curs l’alumne:

 • Podrà llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista.
 • Podrà comprendre les idees principals dels textos treballats sobre temes concrets i abstractes.
 • Podrà expressar el seu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els incovenients de diferents opcions.
 • Podrà produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els incovenients de diverses opcions.

 

Continguts 

Es treballarà la lectura de temes diversos com:

 • La ciència, els mitjans de comunicació, articles acadèmics, el clima, els sentiments, la publicitat, la moda i la roba, el cos, les arts visuals, la personalitat, noves tecnologies, els viatges, la malaltia i els tractaments, la música, la literatura i així successivament

La part escrita inclourà la producció de:

 • Resums, assajos i redaccions que expressin una opinió sobre els avantatges o desavantatges d'un tema, l'elaboració d'un correu electrònic, una carta (formal i informal), etc., i especialment, d'un article acadèmic.

Professorat

Maria Escalas

Dates i horaris

Del 1 al 31 de juliol de 2014 (dilluns, dimarts i dimecres de les 9:30 a les 13:30 hores)

Metodologia

La metodologia dels curs és comunicativa i els continguts estan plantejats com a funcions que serveixen per guiar les activitats de la classe. L’objectiu és millorar essencialment la comprensió lectora i l’expressió escrita, tot i que no es deixaran de banda altres com la comprensió oral, la interacció oral, i l’expressió oral.

Certificat

Assistència

Cal assistir a un 80 per cent de les classes per tenir dret a l'acreditació de l'assistència.

Servei o unitat responsable

Servei Lingüístic

 

Gestió, salut laboral i cooperació

CURSOS PRIMERA CONVOCATÒRIA

Introducció a la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD)

Durada

8 hores

Nombre de places

40

Destinataris

PDI

Prerequisits

No en té

Objectius

• General:
Contribuir a la millora dels coneixements en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament del PDI de la UIB interessats/ades en participar-hi.
Específics:
• Conèixer els fonaments de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD).
• Prendre consciència dels mecanismes que impedeixen un desenvolupament humà sostenible a nivell global.
• Afavorir un espai de debat i reflexió sobre el fenomen de la cooperació al desenvolupament.
• Informar sobre els recursos a disposició de la comunitat universitària per a participar com a PDI a les diferents convocatòries i programes de l’OCDS.
 

Continguts

• Introducció a la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD). La universitat com agent de cooperació al desenvolupament.
• Conceptes bàsics com desenvolupament humà sostenible (DHS), Educació per al Desenvolupament per una ciutadania global (EpD), prioritats sectorials i eixos transversals de la cooperació, cicle de projecte, reconeixement acadèmic i professional.
• Accions transformadores: projectes i mobilitat en l’àmbit de la CUD, accions d’EpD, recerca per al desenvolupament, responsabilitat social universitària, entre altres.
 

Professorat

Ruth Escribano (Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB)

Certificat

Assistència

Dates i horaris

13 i 14 de maig de 2014, de 10 a 14 hores

Edifici G. M. de Jovellanos. Aula AB12

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Institut de Ciències de l’Educació

Riscs a les instal·lacions radioactives

Durada

5 hores 

Nombre de places

30

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Prerequisits

No en té

Objectius

Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.

Continguts

1. Introducció a les radiacions ionitzants.
2. Magnituds i unitats radiològiques.
3. Detecció i mesura de la radiació.
4. Dosimetria de la radiació.
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic.
6. Protecció radiològica operacional.
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació.
8. Legislació vigent.
9. Pla d’emergència.

Professorat

Francesca Garcias

Trinidad García Barceló

Data i horari

Aula multiusos de l'edifici Cientificotècnic

26, 27 i 28 de gener (Prova d'aprofitament dia 6 de febrer)

26/01/2015 de 16 a 17 hores

27/01/2015 i 28/01/2015 de 16 a 18 hores

Certificat

Aprofitament

Modalitat

Presencial

Servei o unitat responsable

Servei de Prevenció