Estructura

Direccio de l'Institut

El director

El director de l'ICE és el responsable màxim del funcionament i de la coordinació de l'activitat de l'Institut.

Actualment la direcció és ocupada per Miquel F. Oliver Trobat , tel. 971 17 24 05.

El despatx de la direcció està situat al primer pis de l'edifici Sa Riera.

Funcions del director

Les funcions del director de l'Institut de les Ciències de l'Educació són:

a) Tenir el govern general de totes les activitats que es realitzin a l’ICE i vetllar per la coordinació i el seguiment d’aquestes activitats.

b) Tenir la representació del l'Institut i presidir i convocar el Consell de l'ICE.

c) Executar els acords presos pel Consell de l'ICE i vetllar pel seu compliment.

d) Elaborar el pla d'activitats i la memòria anual.

e) Executar les previsions pressupostàries.

f) Exercir la direcció immediata del personal adscrit a l'ICE.

g) Coordinar les activitats que es realitzin i proposar-ne els responsables.

h) Proposar al Rector el nomenament o cessament del subdirector, el secretari i els responsables de les àrees de treball, així com assignar-los les competències i funcions que s’han de desenvolupar en cada cas.

i) Proposar la contractació, el nomenament i/o l’adscripció del personal de l'Institut i determinar-ne les funcions.

j) Qualsevol altra funció que li encarreguin els òrgans de govern de la Universitat en l'àmbit de les seves competències.

 

Horaris

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00